Power of Ten

{{errMsg}}

Voorwaarden

This campaign is brought to you by OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. (the “Company” or “OnePlus”)


De actie loopt van 24 maart, 12:00 PM CET tot 4 april, 5:00 AM CEST in de regio Europa. Door deel te nemen aan deze actie stem je ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Lees de voorwaarden aandachtig door voordat je aan de actie deelneemt en bewaar een kopie voor je eigen administratie.


ELIGIBILITY:

Je moet aan de volgende toelatingscriteria voldoen om aan de actie te kunnen deelnemen:

a) Behoudens het redelijke oordeel van het bedrijf, staat de actie open voor personen ouder dan achttien (18) jaar die woonachtig zijn in een in aanmerking komende regio ("regio"). Wegens wettelijke beperkingen kan het bedrijf geen deelname aanvaarden uit Soedan, Noord-Korea, Syrië, Iran, Cuba, de Krim-regio, of andere landen/regio's die op het ogenblik van de actie onderworpen zijn aan exportcontroles of sancties, indien hun deelname leidt tot de overtreding van de betreffende wet of verordening.

b) Indien verzending naar het adres van een deelnemer buitensporig moeilijk of duur is, kan het bedrijf, naar eigen redelijk goeddunken, een alternatieve deelnemer aanwijzen. Een in aanmerking komende deelnemer wordt "deelnemer" of "je/jij" genoemd.


DETAILS VAN DE ACTIE:

1. Deze actie heet "Power of Ten."; Het doel van de actie is om de gebruikers van de OnePlus-telefoons te belonen.

2. In aanmerking komende deelnemers die aan de bovenstaande criteria voldoen, kunnen aan de actie deelnemen.

3. Elke in aanmerking komende deelnemer kan deelnemen door een OnePlus One-telefoon te verifiëren.

4. In aanmerking komende deelnemers kunnen hun OnePlus One-telefoon verifiëren door het bestelnummer en de IMEI van het toestel in te voeren.

a) Zoek het bestelnummer op oneplus.com going to Your Account > Orders.

b) Zoek het IMEI-nummer door *#06# te draaien op je OnePlus One-telefoon.

5. Verifieer je OnePlus One van 24 maart, 12:00 PM CET tot 4 april, 5:00 AM CEST.

6. Elke deelnemer kan de vereiste informatie (IMEI en OnePlus-bestelnummer) slechts eenmaal indienen. Zorg ervoor dat de informatie correct is voordat je het indient.

7. Elk OnePlus One-apparaat kan slechts eenmaal geverifieerd worden.


PRIJZEN EN TOEWIJZING:

8. Prijzen zullen worden vrijgegeven op het OnePlus 10 Pro lanceringsevenement (March 31, 3:30 PM BST, 5:30 PM EEST OR 4:30PM CEST).

9. Prijzen:
a) In totaal 100 deelnemers wereldwijd, waaronder 33 deelnemers uit de EU en het VK, zullen worden geselecteerd om vier waardebonnen ter waarde van € 2990 (of het equivalent in andere plaatselijke valuta) te winnen.
i. Drie coupons van € 899 korting op een product;
ii. Eén coupon van € 293 korting op een product.
b) Andere deelnemers winnen een gegarandeerde prijs van 2990 RedCoins.

10. Coupons kunnen alleen gebruikt worden op oneplus.com of de OnePlus store-app. Als de waarde van de bestelling hoger is dan de waarde van de coupon, zul je het saldo moeten betalen. Als de waarde van de bestelling onder de waarde van de coupon ligt, kun je de coupon normaal gebruiken, maar het saldo van de couponwaarde wordt niet naar je rekening teruggestort.

11. De prijzen worden willekeurig toegekend aan deelnemers die hun OnePlus One succesvol hebben geverifieerd op 4 april, 11:00 AM CEST.

12. Prijzen worden 24 uur na de toekenning aan je OnePlus-account toegevoegd. Coupons of RedCoins worden rechtstreeks naar het OnePlus-account van de deelnemers gestuurd en zijn te zien in de sectie 'Mijn coupon' of RedCoins op oneplus.com of OnePlus store app.

13. De prijzen zijn één jaar geldig na ontvangst, dat wordt aangegeven op je OnePlus Account. Gebruik ze op tijd.


PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING:

14. Door deel te nemen aan de actie en andere persoonlijke gegevens in te zenden, stemmen de deelnemers uitdrukkelijk in met de verwerking van hun persoonlijke gegevens door het bedrijf ten behoeve van de actie of eventuele bijbehorende publiciteit door het bedrijf of de gelieerde ondernemingen. In het bijzonder zal het bedrijf het IMEI-nummer, mobiel telefoonnummer/e-mail en de gebruikersnaam verzamelen voor het goede verloop van de actie. Het privacybeleid van het bedrijf zal van toepassing zijn (https://www.oneplus.com/legal/privacy-policy). Het bedrijf kan de persoonlijke informatie delen met partners en bevoegde licentiehouders voor de administratie van de actie en het nakomen van kortingen.


VRIJWARING VAN ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID:

15. Door deel te nemen aan deze actie, ontslaan de deelnemers het bedrijf, zijn werknemers, agenten, filialen en rechtverkrijgenden van elke aansprakelijkheid, op welke theorie dan ook, en zien zij af van alle claims en oorzaken van acties die voortvloeien uit of verband houden met deze actie en/of de vervulling en/of het gebruik van de coupons of RedCoins, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit echter de aansprakelijkheid van een persoon of entiteit uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door hun nalatigheid of enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet beperkt kan worden. Je wettelijke rechten worden niet aangetast.


TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING:

16. Alle geschillen zullen beheerst worden door de wetten van Engeland & Wales (of door de verplichte plaatselijke wetten, indien van toepassing).Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan de rechten van de consument om zich te beroepen op de dwingende plaatselijke wetgeving.

17. Je stemt ermee in je te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Londen om eventuele geschillen op te lossen.Je kunt je rechten op bescherming van de consument afdwingen volgens de toepasselijke plaatselijke wetgeving.


DIVERSE:

18. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. Een ongeldige bepaling zal vervangen worden door een bepaling die wettelijk mogelijk is en die de ongeldige bepaling inhoudelijk zo dicht mogelijk benadert.Hetzelfde geldt voor eventuele lacunes in de voorwaarden.

19. OnePlus heeft het recht deelnemers aan deze actie uit te sluiten die deze voorwaarden schenden, valse, misleidende of frauduleuze informatie verstrekken, oneerlijke middelen gebruiken en/of proberen het selectieresultaat te manipuleren. Bovendien is deelname aan de actie via dubieuze, valse accounts niet toegestaan. Indien er een reden voor uitsluiting is, heeft OnePlus het recht de prijzen in te trekken, de reeds uitgereikte prijzen terug te vorderen, of een vergoeding voor de waarde te eisen.

20. Dit geldt met name in gevallen van overmacht en in het geval dat een goede uitvoering van de actie om technische en/of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd.

21. OnePlus heeft het recht om de actie voortijdig te beëindigen of uit te stellen. Dit geldt met name in gevallen van overmacht en in het geval dat een goede uitvoering van de actie om technische en/of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd.

22. De deelnemers stemmen ermee in dat alle belastingen (met inbegrip van de inkomstenbelasting) of andere heffingen die in verband met de prijzen moeten worden betaald, uitsluitend ten laste van de deelnemers komen.