Power of Ten

{{errMsg}}

Warunki

This campaign is brought to you by OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. (the “Company” or “OnePlus”)


Kampania trwa od 24 marca od godz. 12:00 CET do 4 kwietnia do godz. 5:00 CEST w regionie Europy. Biorąc udział w tej Kampanii, zgadzasz się przestrzegać postanowień Regulaminu, dlatego najpierw uważnie go przeczytaj i zachowaj jego kopię do wglądu na później.


ELIGIBILITY:

Aby wziąć udział w kampanii, musisz spełnić następujące warunki:

a) Zgodnie z ustaleniami Firmy, w kampanii mogą brać udział osoby, które ukończyły osiemnaście (18) lat, mieszkające w kwalifikującym się regionie świata („Terytorium”). Ze względu na ograniczenia prawne Firma nie przyjmuje uczestników z Sudanu, Korei Północnej, Syrii, Iranu, Kuby, regionu Krymu ani żadnego innego kraju lub regionu, który może być objęty zakazem eksportu bądź sankcjami w trakcie trwania kampanii, jeśli ich udział oznacza złamanie przepisów prawa lub regulacji.

b) Jeśli dostawa pod adres Uczestnika jest zbyt trudna lub kosztowna, Firma może, wedle własnego uznania, wyznaczyć innego uczestnika. Kwalifikujący się uczestnik jest określany jako „uczestnik” lub „Ty”.


SZCZEGÓŁY KAMPANII:

1. Ta kampania nazywa się „Moc dziesiątki”.; Jej celem jest nagrodzenie użytkowników telefonów OnePlus.

2. W kampanii tej mogą brać udział kwalifikujący się uczestnicy, którzy spełniają powyższe kryteria.

3. Każdy kwalifikujący się użytkownik może wziąć udział przez weryfikację urządzenia OnePlus One.

4. Kwalifikujący się użytkownicy mogą zweryfikować swoje urządzenie OnePlus One przez wpisanie jego numeru zamówienia i numeru IMEI.

a) Numer zamówienia można znaleźć na stronie oneplus.com going to Your Account > Orders.

b) Numer IMEI można sprawdzić, wybierając *#06# na klawiaturze telefonu OnePlus One.

5. Zweryfikuj swoje urządzenie OnePlus One między 24 marca godz. 12:00 CET a 4 kwietnia godz. 5:00 CEST.

6. Każdy uczestnik może przesłać tylko wymagane informacje (numer IMEI i numer zamówienia OnePlus) tylko raz. Przed wysłaniem danych prosimy je dokładnie sprawdzić.

7. Każde urządzenie OnePlus One może zostać zweryfikowane tylko raz.


NAGRODY I WYŁANIANIE LAUREATÓW:

8. Nagrody zostaną ogłoszone podczas premiery telefonu OnePlus 10 Pro (March 31, 3:30 PM BST, 5:30 PM EEST OR 4:30PM CEST).

9. Nagrody:
a) Zostanie wylosowanych 100 uczestników z całego świata, wśród których będzie 33 z UE i Wielkiej Brytanii, do wygrania jednego kuponu wartego 2990 euro (lub ekwiwalent tej kwoty w miejscowej walucie):
i. Trzech kuponów uprawniających do zniżki XXX zł na dowolny produkt;
ii. Jednego kuponu uprawniającego do zniżki XXX zł na dowolny produkt.
b) Pozostali uczestnicy otrzymają gwarantowaną nagrodę w wysokości 2990 RedCoins.

10. Kupony można wykorzystać tylko na stronie oneplus.com lub w aplikacji OnePlus Store. Jeśli wartość zamówienia przekracza wartość kuponu, użytkownik musi dopłacić różnicę. Jeśli wartość zamówienia jest niższa od wartości kuponu, możesz normalnie wykorzystać kupon, ale jego saldo nie zostanie zwrócone na Twoje konto.

11. Nagrody zostaną rozlosowane wśród uczestników, którzy zweryfikowali urządzenie OnePlus One do 4 kwietnia do godz. 10:00 BST, 12:00 EEST LUB 11:00 CEST.

12. Nagrody zostaną przesłane na konta OnePlus zwycięzców w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników. Kupony lub RedCoins zostaną wysłane na konta OnePlus uczestników bezpośrednio i będą dostępne w sekcji „Mój kupon” lub RedCoins na oneplus.com lub w aplikacji OnePlus Store app.

13. Nagrody są ważne przez rok od daty otrzymania, która będzie ukazana na koncie OnePlus. Prosimy o terminowy odbiór.


OCHRONA DANYCH I PRYWATNOŚCI:

14. Biorąc udział w kampanii i przesyłając jakiekolwiek inne dane osobowe, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Firmę na potrzeby kampanii lub na potrzeby reklamowe Firmy bądź jej podmiotów zależnych. Na potrzeby kampanii Firma zapisze numer IMEI, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail oraz nazwę użytkownika uczestnika. Zastosowanie ma Polityka prywatności Firmy (https://www.oneplus.com/legal/privacy-policy). Firma może udostępnić dane osobowe partnerom i autoryzowanym licencjobiorcom na potrzeby administracyjne związane z Kampanią oraz w celu realizacji rabatu.


OGÓLNE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

15. Uczestnicy tej kampanii zwalniają Firmę, jej pracowników, agentów, podmioty zależne i przedstawicieli od wszelkiej odpowiedzialności na jakiejkolwiek podstawie oraz zrzekają się wszelkich roszczeń i postępowań wynikających z lub powiązanych z niniejszą kampanią i/lub wypełnieniem i/lub wykorzystaniem Kuponów lub RedCoins w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Jednak żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności jakiejkolwiek osoby lub jakiegokolwiek podmiotu za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane jej lub jego zaniedbaniem lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która nie może zostać ograniczona na gruncie obowiązującego prawa. Prawa ustawowe uczestnika pozostają nienaruszone.


OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW:

16. Wszelkie spory będą rozstrzygane według prawa Anglii i Walii (lub na gruncie obowiązujących praw miejscowych).Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie narusza prawa konsumenta do polegania na obowiązującym prawie miejscowym.

17. Uczestnik zgadza się poddać się niewyłącznej jurysdykcji sądów Londynu w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów.Uczestnik może dochodzić swoich praw konsumenta na gruncie obowiązującego prawa miejscowego.


INNE POSTANOWIENIA:

18. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się nieważne w części lub całości, nie ma to wpływu na jego pozostałe postanowienia. Każde nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które będzie zgodne z prawem i będzie miało maksymalnie zbliżone brzmienie do zastępowanego.To samo dotyczy wszelkich luk prawnych.

19. OnePlus może wykluczać z niniejszej kampanii uczestników, którzy łamią niniejszy Regulamin, przedstawili fałszywe, wprowadzające w błąd lub niezgodne z prawdą dane, wykorzystali nieuczciwe środki i/lub próbowali wpłynąć na wynik losowania. Ponadto niedozwolony jest udział w kampanii za pomocą wątpliwych fałszywych kont. Jeśli będzie powód do wykluczenia, OnePlus może wycofać nagrody, odebrać nagrody, które zostały już wręczone lub domagać się rekompensaty.

20. Dotyczy to w szczególności przypadków działania siły wyższej i przypadków, w których z powodów technicznych i/lub prawnych nie ma gwarancji prawidłowego zakończenia kampanii.

21. OnePlus ma prawo przyspieszyć lub opóźnić zakończenie kampanii. Dotyczy to w szczególności przypadków działania siły wyższej i przypadków, w których z powodów technicznych i/lub prawnych nie ma gwarancji prawidłowego zakończenia kampanii.

22. Uczestnicy zgadzają się, że wszelkie podatki (wliczając podatek dochodowy) lub inne opłaty związane z nagrodami zostaną w całości pokryte przez uczestników.