{{ $t("specsContent.header[0].title") }}

 • {{ item }}
{{ $t("specsTitle.weight") }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.screen") }}
  {{ item.title }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.performance") }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.camera") }}
  {{ item.title }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.network") }}
{{ $t("specsTitle.sensor") }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.interface") }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.keyboard") }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.audio") }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.media") }}
  {{ item.title }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.package") }}
 • {{list}}
{{ $t("specsTitle.notes") }}

Kiểm tra kết nối 4G(LTE) / 5G(NR) của nhà mạng địa phương

Nhà mạng Băng tần Hỗ trợ (LTE) Băng tần Hỗ trợ (NR)

Một thiết bị hỗ trợ một số hoặc tất cả các tần số cần thiết đối với nhà mạng vẫn sẽ không thể kết nối trừ khi thiết bị được mạng này chấp nhận.