Scripts to customers

Dear customers, we sincerely apologize for the inconvenience caused. Since we are upgrading the trade in business internally, so the trade in service will be suspended for no specific time. A warm reminder that you could pay attention to the OnePlus mall to get the latest information. We will be back with better trade in service and we sincerely thank your understanding and continued support!Regler och villkorVillkor

Allmänt

1. OnePlus EU-Inbytesprogrammet ("Programmet") erbjuds av Da Sheng International Trade Co., Limited, som är verksamma under namnet OnePlus ("OnePlus"), ett företag som är organiserat enligt Hong Kong lagstiftning, som har sitt huvudsakliga verksamhetssäte på Office E, 23/F., Maxgrand Plaza, 3 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong och som administreras och drivs av sin tjänsteleverantör Corporate Mobile Recycling Ltd, ett Londonbaserat aktiebolag, och dess relaterade enheter och dotterbolag ("CMR").

2. I DESSA VILLKOR ("VILLKOR") ÄR ONEPLUS OMNÄMNDA SOM "VI", "OSS" SAMT "VÅR". EN BERÄTTIGAD DELTAGARE KALLAS "KUND", "DU", "DITT", "DINA" OCH "DIG SJÄLV". GENOM ATT DELTA I DETTA PROGRAM BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT SAMT SAMTYCKER TILL ATT FÖLJA DESSA VILLKOR. OM DU VÄGRAR ATT ACCEPTERA DESSA VILLKOR KOMMER DU INTE KUNNA BYTA IN NÅGON ENHET HOS OSS VIA DETTA PROGRAM.

3. Detta Program startar från och med den 30 april 2019 och fortsätter tillsvidare ("Programperiod"). Vi kan från tid till annan, i enlighet med Avsnitt 44, ändra dessa villkor. När du vill lämna in en inbytesbeställning inom detta Program måste du läsa de villkor som vid varje tillfälle anges för Programmet.

Deltaganderätt

4.Vi accepterar endast inbyte av personer som är bosatta i de angivna 28 europeiska länderna ("Områden") och som innehar ett giltigt identitetsbevis utfärdat av regeringen i Området. Om du är under 18 år ska du ha fått dina föräldrars eller vårdnadshavares samtycke innan du skickar in en inbytesorder till oss inom detta Program.

5. Med förbehåll för dessa villkor är detta Program endast tillgängligt för inbyte av de elektroniska enheter som anges på Programmets webbplats ("Enhet") i utbyte mot en återbäring (där det är berättigat) och/eller rabattkupongskod(er) utfärdade av OnePlus ("Återbetalning").

6. Om det uppstår en tvist förbehåller vi oss rätten att fatta alla slutgiltiga beslut om huruvida en person och/eller en elektronisk enhet är berättigad att delta i detta Program.

7. Vi accepterar inga inbytesprodukter som inte är original, ändrade, förfalskade, piratkopierade eller som erhållits på olagliga sätt, genom stöld eller andra otillbörliga metoder. Vi förbehåller oss alla rättigheter att vägra acceptera en inbytesprodukt eller begära ersättning från den berörda deltagaren för eventuella förluster som orsakats av brott mot dessa villkor. Återbetalningen kommer att återföras och i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag förbehåller vi oss rätten att inte återlämna Enheten till dig om Enheten visar sig vara förfalskad, piratkopierad eller anförskaffad på något olagligt sätt.

Erbjudande om inbyte hos oss

8. Du kan göra en inbytesbeställning i detta Program för inbyte av en Enhet hos oss i utbyte mot ersättning till ett värde som bestäms av oss. Genom att göra en inbytesorder i detta Program garanterar du att:

(a) du har tillgång till Programmet i Området och kommer att överlämna Enheten till oss och, i förekommande fall, acceptera att vi returnerar Enheten till den adress i Området som du har angett i inbytesordern;

(b) du är juridiskt rättskapabel att ingå ett bindande avtal med oss;

(c) all information som du har skickat in om Enheten, inklusive men inte begränsat till antal, typ, märke, modellnummer, villkor och funktionalitet (sammanfattande benämnt "Uppgifter om Enheten") är sanna och korrekta;

(d) den Enhet som du levererar till oss är i originalskick utan ändringar, är inte förfalskad eller har inte erhållits på något olagligt sätt eller med otillbörliga metoder;

(e) du äger alla rättigheter och har en giltig äganderätt till den Enhet som du har bytt in med oss och deklarerar att du är den rättmätiga ägaren av Enheten fri från alla tredjepartskrav, panträtter och belastningar samt att du har laglig rätt att sälja eller avyttra Enheten utan några begränsningar eller restriktioner;

(f) du kommer antingen att ta bort all data eller ge oss tillstånd att få tillgång till och/eller ta bort all data som finns på Enheten;

(g) du har läst igenom, förstått och accepterat dessa användarvillkor;

(h) du befriar oss från allt ansvar eller krav som kan uppstå om du skickar Enheten till oss i strid med dessa villkor;

(i) ditt deltagande i Programmet inte bryter mot någon tillämplig lag i Området eller någon annanstans; samt

(j) du samtycker till att fullt ut ersätta oss från och mot alla krav från tredje part mot oss som uppstår i samband med att vi genomför våra skyldigheter enligt detta Program samt en accepterad offert, eller reviderad offert, eller för att du bryter mot dessa användarvillkor.

9. Inget i detta Program utgör ett erbjudande från oss att köpa din Enhet. Inlämning av en inbytesbeställning i detta Program utgör ett erbjudande från dig att avyttra Enheten till oss i utbyte mot utfärdandet av Återbetalningsvärdet. Ett bindande avtal kommer skapas först när (a) vi accepterar ditt erbjudande genom att skicka ett bekräftelsemail till dig, och (b) OnePlus utfärdar Återbetalningen.

10. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande till dig ändra dessa allmänna Villkor, Uppgifter om Enheten för verifiering och värdet på Återbetalningen som anges på Programmets webbplats.

11. Värdet på ersättningen för inbyte av din Enhet kommer initialt att fastställas baserat på de Uppgifter om Enheten som du lämnat in och kommer att visas på webbplatsen ("Initial Offert"). Om du erbjuder dig att byta in Enheten till oss i den Initiala Offerten ska du fortsätta och skicka in korrekt personlig information såsom namn, adress inom Området för att hämta och/eller återlämna Enheten, samt ditt telefonnummer och din e-postadress till oss för kommunikation och bekräftelse av inbytesbeställningen. Den Initiala Offerten är giltig under en period av sju (7) kalenderdagar från det datum då du lämnade in inbytesordern. Vi förbehåller oss rätten att ändra den Första Offerten eller annullera den Initiala Offerten om du inte levererar Enheten till oss inom sju (7) kalenderdagar.

12. För Enheter med den Initiala Offerten på värdet noll (0) och ditt godkännande av den Första Offerten ges ingen Återbetalning. Vi återvinner dock Enheten kostnadsfritt.

Packning och leverans av Enheten

13. Vi ska utse ett logistikföretag ("Logistikpartner") för att hämta och/eller returnera Enheten till och från dig inom Området. Du kommer få återlämningsinstruktioner skickat till dig via e-post från OnePlus som innehåller de nödvändiga instruktionerna för att du ska kunna skicka Enheten kostnadsfritt.

14. Innan du överlämnar Enheten till Logistikpartnern är det ditt ansvar att:

(a) ta bort befintligt SIM-kort och/eller datalagringskort från Enheten;

(b) radera alla personliga filer och data oavsett format, inklusive men inte begränsat till SMS, foton, videoklipp, e-post, dokument och andra data från Enheten, och

(c) stänga av eller inaktivera förekommande lösenordskod, lås eller motsvarande funktion på Enheten.

15. När du har skickat iväg inbytesbeställningen på Programmets Webbplats och fått den förbetalda fraktetiketten från OnePlus ska du packa din Enhet och göra den tillgänglig för upphämtning av vår Logistikpartner inom sju (7) kalenderdagar. Du måste ställa dig till förfogande så att vår Logistikpartner kan hämta Enheten inom sju (7) kalenderdagar efter utfärdandet av vår Initial Offert. Vi förbehåller oss rätten att ändra den Initiala Offerten eller annullera den Initiala Offerten om du av någon anledning inte överlämnar Enheten till vår Logistikpartner inom sju (7) kalenderdagar.

16. Vänligen se till att Enheten är lämpligt förpackad och ordentligt förseglad, samt att den inte innehåller några skadliga föremål som kan skada Enheten under transporten till oss. Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador på Enheten under transporten på grund av olämplig förpackning av Enheten. Du samtycker till att vi inte är ansvariga för att returnera andra varor och/eller tillbehör, t.ex. laddare och hörlurar, som inte anges i inbytesordern men som du har skickad med till oss av någon anledning. Vi tar inte på oss någon äganderätt eller risk för förlust av Enheter som lämnas in för inbyte såvida vi inte tar emot och godkänner dessa Enheter.

Verifiering och bekräftelse av Återbetalningsvärdet

17. Vi skall ha den slutliga och enda rätten att bestämma värdet på en Återbetalning som ska utfärdas för varje given Enhet.

18. Once the Device has been delivered to us, we shall verify to confirm if the Device Particulars submitted by you in the trade-in order match with our verification finding. If the Device Particulars match with our findings, we'll either send the voucher to you or issue cashback on your OnePlus phone order within two (2) business days after trade in is completed. If the condition doesn't match what you described, a new estimated trade-in value will be sent to you via email. You'll have the option to either accept this revised quote or reject it in 14 days. If you reject it, your device will be sent back to you at no charge. If the trade-in value exceeds the amount of your Purchase Order, an OnePlus Token/voucher equivalent to the exceeded amount will be sent to your OnePlus account.

Om inbytesvärdet överstiger beloppet i din inköpsorder skickas en OnePlus Token/värdekupong motsvarande det överskjutande beloppet till ditt OnePlus-konto.

19. Om någon av de uppgifter om Enheten som anges i inbytesordern inte stämmer överens med våra kontrollresultat ska vi justera värdet på den Återbetalning som ska utfärdas enligt inbytesordern och informera dig om det justerade värdet via e-post ("Slutlig Offert"). Den Slutliga Offerten är giltigt i fjorton (14) kalenderdagar. Du ska inom fjorton (14) kalenderdagar efter utfärdandet av det Slutliga Offerten: (a) bekräfta att du accepterar den Slutliga Offerten via e-post och Återbetalningen kommer då att utfärdas till dig till det värde som anges i den Slutliga Offerten inom två (2) arbetsdagar efter du har accepterat det, eller (b) avböja den Slutliga Offerten via e-post och då ska vi returnera Enheten till dig på den adress som angivits i inbytesordern inom tre (3) arbetsdagar.

20. Om du inte svarar oss via e-post inom fjorton (14) kalenderdagar efter att vi har utfärdat den Slutgiltiga Offerten anses du ha avvisat den Slutgiltiga Offerten för inbytesordern, och vi kommer då att skicka tillbaka din Inbytesenhet till dig. Vi ska sedan skicka vårt e-postmeddelande om bekräftelse av den Slutgiltiga Offerten till dig och Återbetalningen enligt den Slutgiltiga Offerten inom två (2) arbetsdagar.

21. Du uppmanas att ange en korrekt e-postadress, korrespondensadress och telefonnummer för kommunikation med oss. Vi ska ej hållas ansvariga för utebliven leverans av e-post på grund av skräppost, skräppostfilter eller blockering av telefonnummer eller för utebliven leverans av Enhet.

22. Äganderätten till Enheten övergår till oss när bekräftelsen och Återbetalningen har skickats ut.

23. Om vi av någon anledning inte kan få tillgång till, eller behandla Enheten (t.ex. om lösenordslåset inte har avaktiverats etc.), ska vi omedelbart skriva till dig via e-post för att be om ditt samtycke för en lösning som kan göra det möjligt för oss att få tillgång till, eller bearbeta Enheten. Om vi dock inte får något svar från dig inom sju (7) kalenderdagar efter vår skriftliga begäran ska vi se till att vår Logistikpartner returnerar Enheten till dig.

24. Vi ska under inga omständigheter ta ansvar för förlust, säkerhet och skydd av data som kan orsakas under verifiering, omkonfigurering och/eller bearbetning av Enheten. Du bekräftar att när du väl har levererat Enheten till oss är det omöjligt för dig att hämta och/eller återställa data eller innehåll som lagrats på Enheten; och/eller minneskort eller SIM-kort som satts in i Enheten. Du samtycker till att befria oss från alla krav, förluster eller skador beträffande sekretessen för data eller innehåll som härrör från inbytesbeställningen.

25. Vi tar inget ansvar för eventuella dataförluster och/eller läckage som kan orsakas under verifiering, omkonfigurering, bearbetning och/eller överföring av Enheten under detta Programs varaktighet. Du samtycker till att befria oss från alla krav, förluster eller skador när vi väl har mottagit Enheten.

26. Bedömningsmekanismen för värdet på den Återbetalning som ska utfärdas för den inbytta Enheten kommer att uppdateras och fastställas i enlighet med marknadsförhållandena av OnePlus utan föregående meddelande och är föremål för diskretion och slutgiltigt beslut hos OnePlus.

27. Återbäring är en återbetalning av en nyligen gjord beställning på OnePlus Store. Berättigandet bestäms efter en bedömning av den inbytta Enheten och under förutsättning att följande kriterier är uppfyllda:

(a) ett giltigt OnePlus-ordernummer har lämnats in som en del av din inbytesorder;

(b) den giltiga OnePlus-ordern har statusen "Genomförd" eller "Levererad";

(c) den giltiga OnePlus-ordern gjordes inom de senaste 5 månaderna från det datum då inbytesordern skickades in inom ramen för detta Program;

(d) den giltiga OnePlus-ordern klarade 30-dagars kriteriet för återbetalningsperioden, och

(e) den giltiga OnePlus-ordern avser köp av någon av de godkända OnePlus-Enheter som anges i inbytesalternativen.

28. Om du vill häva Köpordern och få tillbaka din Enhet ska du göra en ansökan om att avsluta inbytesprocessen. Om inbytesprocessen är genomförd innan du gör ansökan om avbeställning skickas ett motsvarande belopp i OnePlus Token/värdekupong till dig inom 3 arbetsdagar. Om inbytesvärdet av din Enhet överstiger beloppet i din beställning ska vi skicka en OnePlus Token motsvarande inbytesvärdet till ditt OnePlus-konto.

Omedelbar Inbyteskredit

29. Omedelbar Kredit kan erbjudas för berättigade inbyten. Om din inlämning är berättigad till, och du väljer att delta i Omedelbar Kredit för dina inbytesartiklar, får du en Omedelbar Inbyteskredit för att köpa en ny kvalificerad OnePlus-enhet. Den omedelbara inbyteskrediten för att byta in en smartphone gäller endast för vissa OnePlus-enheter under inbytesförfarandet för köpflödet (Fristående Inbytesprogram får ej göra omedelbara inbyteskrediter). Endast kreditkortsbetalningar är tillåtna när du väljer inbytesmetoden med omedelbar inbyteskredit. Endast en inbytesbeställning med omedelbar kredit är tillåten under en månads tidsperiod. Om ditt ordervärde är noll med alla kampanjer tillämpade, är det inte tillåtet att använda omedelbar inbyteskredit. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med Omedelbar Kredit.

30. Vår bedömning av den berättigade Enheten/förändring av inbytesvärdet:

(a) Om den Enhet som vi tar emot stämmer överens med alla uppgifter som du lämnade under ansökningen; den redovisade beskaffenheten är korrekt; vi tar emot Enheten inom den fastställda tidsramen, då kommer inbytesvärdet att fastställas och din inbytesaffär är därmed slutförd;

(b) Om den Enhet som vi tar emot inte stämmer överens med de uppgifter som du lämnade vid ansökningen; eller om Enheten tas emot utanför den tilldelade tidsramen, då skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en varning om att vi har reviderat beloppet för Enhetens inbytesvärde. Du kan antingen acceptera eller avvisa det uppdaterade inbytesvärdet genom att klicka på länken i e-postmeddelandet. E-postmeddelandet kan också innehålla information om inspektionsdokumentation, beskrivningar och foton, men vi garanterar inte att vi kommer att tillhandahålla sådan dokumentation. Om vi tillhandahåller sådan information är det endast i informationssyfte.

1. Om du avvisar det uppdaterade inbytesvärdet inom 14 dagar kommer vi att returnera inbytesenheten till dig på den leveransadress som du angav under ansökningen, och sedan kommer vi att debitera dig hela beloppet för det inbytesvärde som du krediterade under inlämningsprocessen.

2. Om du accepterar det uppdaterade inbytesvärdet inom 14 dagar kommer det uppdaterade inbytesvärdet att säkras och ditt inbyte är därmed slutfört. Vi kommer då att debitera dig för mellanskillnaden mellan inbytesvärdet och det uppdaterade inbytesvärdet.

3. Om du inte svarar på e-postmeddelandet inom 14 dagar kommer det uppdaterade inbytesvärdet automatiskt att avvisas och vi kommer skicka tillbaka din inbytesenhet till dig. Då kommer du att debiteras hela det inbytesvärde som krediterades under inlämningsprocessen.

(c) Om du inte skickar in din gamla enhet inom 30 dagar efter att du skickat in din inbytesorder; kommer din inbytesbeställning att annulleras och hela det omedelbara beloppet av inbytesvärdet som krediterades i kassan kommer att debiteras tillbaka till samma betalningskonto som användes för köpet av din nya telefon.

31. Inbytesbonus: Om det finns någon extra bonus i samband med att du genomför ditt omedelbara kreditinbyte, kommer bonusen att krediteras till ditt konto först när du har skickat tillbaka din enhet och slutfört inbytesprocessen (statusen "Slutförd" kommer visas på sidan Mina beställningar). Om beställningen av din nya enhet avbryts, avvisas eller returneras kommer inbytesbonusen inte att utfärdas.

32. Om din betalningsmetod måste debiteras men transaktionen inte kan slutföras förbehåller vi oss rätten att vidta alla nödvändiga åtgärder.

Defekt Enhet

33. Vid tillämpningen av dessa användarvillkor ska "Defekt Enhet" inkludera varje Enhet som tillverkas eller säljs under ett varumärke utan varumärkesinnehavarens tillstånd; eller har ändrats utan varumärkesinnehavarens samtycke; eller är stulen eller erhållen på något olagligt sätt eller med otillbörliga metoder. Vi accepterar inga defekta enheter och förbehåller oss rätten att begära ersättning från dig för eventuella förluster och skador som orsakats oss till följd av Defekta Enheter som mottagits från dig.

34. If it comes to our knowledge that you have violated these T&Cs after the issuance of the Reimbursement, we reserve the right not to activate or honors the Reimbursement. If we are notified by the relevant government authority or we reasonably suspect that the Device is a Defective Device, you are required to provide proof of ownership of the Device. We reserve the right to report to the relevant government authority and submit the Defective Device to it for further investigation and shall have no liability to return the Defective Device to you during the course of investigation.

Användning av E-Värdekupong

35. E-Värdekupongen är giltig i sex (6) månader och kan lösas in i alla OnePlus onlinebutiker (https://www.oneplus.com) inom Området. E-Värdekupongsvärdet i kassan kan variera beroende på butikens valuta.

36. Värdet av E-Värdekupongen kan inte ackumuleras. Du kan endast använda en E-Värdekupong per köp. E-Värdekupongen är inte överförbar och kan inte bytas ut mot kontanter, krediter eller andra gåvor.

37. Användningen av E-kupongen omfattas av villkoren i OnePlus Onlinebutik (https://oneplus.com/privacy-and-legal). Du bekräftar att du har läst och samtycker till att följa dessa villkor.

Övrigt

38. Alla produkt- och varumärkesnamn som förekommer i detta Program används endast i identifieringssyfte. Alla varumärken eller registrerade varumärken och all relaterad immateriell egendom ägs uteslutande av respektive ägare.

39. Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss i förhållande till detta Program och ersätter all tidigare kommunikation, vare sig den är skriftlig eller muntlig.

40. Kunden får endast överlåta dessa Villkor med vårt skriftliga förhandsgodkännande.

41. Vår fördröjning eller underlåtenhet att utöva någon rättighet eller åtgärd kommer inte att resultera i ett avstående från denna eller någon annan rättighet eller åtgärd.

42. Vi ska inte vara ansvariga för underlåtenhet att fullgöra någon skyldighet enligt dessa Villkor i den mån sådan underlåtenhet är orsakad av någon händelse som ligger utanför vår rimliga kontroll.

43. Genom att delta i detta Program samtycker du uttryckligen till att följa dessa Villkor. Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera deltagare som vi rimligen tror har brutit mot något av dessa Villkor. Vi förbehåller oss alla rättigheter att begära skadestånd eller annan kompensation från en sådan deltagare.

44. Vi skall ha rätt att med giltiga skäl besluta om alla frågor som rör detta Program, vilket inkluderar ändringar av dessa Villkor samt ändringar och/eller avslutande av detta Program.

45. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER SKA VI INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON INDIREKT, SPECIELL ELLER FÖLJDFÖRLUST ELLER SKADA SOM DU KAN DRABBAS AV I SAMBAND MED DETTA PROGRAM ELLER NÅGOT ANNAT SOM TILLHANDAHÅLLS ENLIGT DESSA VILLKOR, OCH VÅRT MAXIMALA ANSVAR I SAMBAND MED SÅDANA FRÅGOR SKA VARA BEGRÄNSAT TILL SUMMAN AV [USD$100] PER HÄNDELSE ELLER SUMMAN AV DEN INITIALA OFFERTEN PER INBYTESORDER, BEROENDE PÅ VILKET BELOPP SOM ÄR DET HÖGSTA.

46. Du samtycker till att hålla oss skadeslösa från och mot alla krav som ställs mot oss till följd av en inbytesorder som du har lämnat in eller för att du har brutit mot dessa Villkor..

47. Personlig information som samlas in av oss används för att administrera detta Program används endast för de ändamål som anges ovan eller andra direkt relaterade ändamål. Dessutom samtycker du uttryckligen till, och tillåter oss att, för att administrera och driva Programmet överföra de insamlade personuppgifterna till tredje part som vi har godkänt, inklusive men inte begränsat till vår Logistikpartner. Vår integritetspolicy gäller för detta Program och för all personlig information som samlas in i detta Program. Innan du accepterar dessa villkor och deltar i Programmet ska du läsa igenom integritetspolicyn noggrant. Genom att acceptera dessa Villkor har du också gått med på att acceptera och följa vår integritetspolicy.

48. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara olaglig, ogiltig eller icke verkställbar ska en sådan bestämmelse ersättas med en bestämmelse som närmast återspeglar vår avsikt med den ursprungliga bestämmelsen och resten av dessa Villkor ska fortsätta att gälla fullt ut.

49. Dessa Villkor ska regleras av, och tolkas i enlighet med, Hongkongs lagar utan hänsyn till deras lagvalsregler. Ingenting i dessa Villkor påverkar konsumentens rätt att förlita sig på obligatorisk lokal lagstiftning. Du samtycker till att underkasta dig den icke-exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Hongkong för att lösa eventuella tvister som kan uppstå. Du kan hävda dina konsumentskyddsrättigheter i enlighet med tillämplig lokal lagstiftning.

50. Om det finns en inkonsekvens mellan olika språkversioner av dessa Villkor ska den engelska versionen ges företräde.

Om du har några frågor eller funderingar om ovanstående Villkor kan du kontakta OnePlus på https://www.oneplus.com/support.

Senast uppdaterad den 3 augusti 2022.