Scripts to customers

Dear customers, we sincerely apologize for the inconvenience caused. Since we are upgrading the trade in business internally, so the trade in service will be suspended for no specific time. A warm reminder that you could pay attention to the OnePlus mall to get the latest information. We will be back with better trade in service and we sincerely thank your understanding and continued support!WarunkiRegulamin ogólny

Informacje ogólne

1. Program wymiany OnePlus w UE („Program”) jest realizowany przez firmę Da Sheng International Trade Co., Limited, występującą pod marką OnePlus („OnePlus”), założoną na podstawie prawa Hong Kong, posiadającą siedzibę główną pod adresem Office E, 23/F., Maxgrand Plaza, 3 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hongkong oraz zarządzaną i prowadzoną przez dostawcę usług Corporate Mobile Recycling Ltd, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z Londynu, oraz jej jednostki powiązane i stowarzyszone(„CMR”).

2. W NINIEJSZYM REGULAMINIE („REGULAMIN”) ODNIESIENIA DO ONEPLUS MAJĄ FORMĘ „MY”, „NAS”, „NASZ”. KWALIFIKUJĄCY SIĘ UCZESTNIK JEST OKREŚLANY JAKO „KLIENT”, „TY”, „TWÓJ”. BIORĄC UDZIAŁ W TYM PROGRAMIE, UCZESTNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ ORAZ ZAAKCEPTOWAŁ POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU. JEŚLI UCZESTNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZEGO REGULAMINU, NIE MOŻE WYMIENIĆ Z NAMI ŻADNEGO URZĄDZENIA W RAMACH TEGO PROGRAMU.

3. Niniejszy program zaczyna się 30 kwietnia 2019 r. i trwa do odwołania („Okres programu”). Od czasu do czasu, zgodnie z punktem 44, możemy zmienić treść niniejszego Regulaminu. Każdy, kto chce złożyć zamówienie z wymianą w ramach niniejszego Programu, musi od czasu do czasu zapoznać się z Regulaminem.

Kryteria kwalifikacji

4. Przyjmujemy wymiany tylko od osób zamieszkałych w 28 określonych krajach europejskich („Terytorium”) oraz posiadających ważny dowód tożsamości wydany przez urząd państwowy danego Terytorium. Osoby w wieku poniżej 18 lat muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego przed złożeniem zamówienia z wymianą w ramach tego Programu.

5. Zgodnie z niniejszym Regulaminem ten Program obejmuje tylko wymianę urządzeń elektronicznych przedstawionych w witrynie internetowej Programu („Urządzenie”) za gotówkę (gdy jest to możliwe) i/lub kody voucherów podarunkowych wydane przez OnePlus („Wynagrodzenie”).

6. W przypadku jakichkolwiek sporów zastrzegamy sobie prawo do podejmowania wszelkich ostatecznych decyzji odnośnie do kwalifikacji danej osoby i/lub urządzenia elektronicznego do tego Programu.

7. Nie przyjmujemy na wymianę żadnych produktów, które nie są oryginalne lub zostały zmodyfikowane, sfałszowane, spiracone lub uzyskane w sposób niezgodny z prawem, poprzez kradzież bądź innym niewłaściwym sposobem. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia dowolnego produktu na wymianę lub żądania rekompensaty od uczestnika w przypadku poniesienia straty spowodowanej przez złamanie niniejszych warunków. Wynagrodzenie zostanie cofnięte i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zastrzegamy sobie prawo do nie zwracania Urządzenia, jeśli okaże się ono sfałszowane, spiracone lub pozyskane w niezgodny z prawem sposób.

Oferta wymiany z nami

8. Uczestnik może złożyć zamówienie z wymianą w tym Programie w celu wymiany Urządzenia za Wynagrodzenie o wartości określonej przez nas. Składając zamówienie z wymianą w ramach tego Programu, zapewniasz, że:

(a) korzystasz z Programu na Terytorium oraz przekażesz nam i, jeśli dotyczy, przyjmiesz zwrot Urządzenia przez nas na adres na obszarze Terytorium wskazany przez Ciebie w zamówieniu z wymianą;

(b) masz zdolność do zawarcia prawnie wiążącej umowy z nami;

(c) wszystkie informacje przekazane przez Ciebie odnośnie do Urządzenia, w tym m.in. ich liczby, typu, marki, modelu, numeru modelu, stanu i funkcjonalności (razem „Cechy urządzenia”) są dokładne i zgodne z prawdą;

(d) Urządzenie dostarczone nam przez Ciebie jest oryginalne i niezmodyfikowane, nie jest sfałszowane ani nie zostało pozyskane w sposób niezgodny z prawem bądź w inny niewłaściwy sposób;

(e) masz wszystkie prawa i tytuł do Urządzenia, które z nami wymieniasz oraz deklarujesz, że jesteś legalnym właścicielem Urządzenia i nie ciążą na Tobie żadne żądania stron trzecich, zatrzymania ani obciążenia oraz masz prawo sprzedać lub zutylizować Urządzenie bez jakichkolwiek ograniczeń;

(f) usuniesz wszystkie dane lub upoważnisz nas do uzyskania dostępu i/lub skasowania wszystkich danych znajdujących się w Urządzeniu;

(g) przeczytałeś, w pełni zrozumiałeś i zaakceptowałeś Regulamin;

(h) zwalniasz nas z wszelkich zobowiązań lub roszczeń, jakie mogą powstać z powodu przesłania nam Urządzenia niezgodnie z niniejszym Regulaminem;

(i) Twój udział w Programie nie spowoduje złamania jakichkolwiek przepisów prawa obowiązujących na Terytorium lub gdziekolwiek indziej;

(j) zgadzasz się w pełni zabezpieczyć nas przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich wynikających z realizacji przez nas zobowiązań, jakie nakłada na nas niniejszy Program, oraz zaakceptowania wyceny lub zmienionej wyceny bądź jakiegokolwiek złamania niniejszego Regulaminu przez Ciebie.

9. Żaden element niniejszego Programu nie stanowi naszej oferty zakupu Twojego urządzenia. Złożenie zamówienia z wymianą w ramach tego Programu stanowi Twoją ofertę zbycia Urządzenia na naszą rzecz w zamian za Wynagrodzenie. Wiążąca umowa zostanie przez nas sformułowana tylko (a) po tym, jak zaakceptujemy Twoją ofertę przez wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem; i (b) po wydaniu Wynagrodzenie przez OnePlus.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, Cech urządzenia do weryfikacji oraz wartości Wynagrodzenia pokazanych w witrynie Programu w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

11. Wartość Wynagrodzenia za wymianę Urządzenia zostanie wstępnie określona na podstawie Cech urządzenia przesłanych przez Ciebie oraz zostanie opublikowana w witrynie („Wycena wstępna”). Jeśli zgodzisz się na wymianę Urządzenia z nami po Wycenie wstępnej, musisz następnie podać dokładne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres na Terytorium odbioru i/lub zwrotu Urządzenia oraz kontaktowy numer telefonu i adres e-mail niezbędne nam do kontaktu z Tobą i potwierdzenia zamówienia z wymianą. Wycena wstępna będzie ważna przez okres siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia z wymianą przez Ciebie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Wyceny wstępnej lub anulowania Wyceny wstępnej, jeśli nie dostarczysz nam Urządzenia w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych.

12. W przypadku, gdy wartość Urządzenia wstępnie oceniono na zero (0) i właściciel zaakceptował tę Wycenę wstępną, nie przysługuje żadne Wynagrodzenie. Jednak dokonamy bezpłatnego recyklingu Urządzenia.

Pakowanie i dostawa Urządzenia

13. Wyznaczymy firmę logistyczną („Partner logistyczny”) do odbioru i/lub zwrotu Urządzenia do i od Ciebie na terenie Terytorium. Instrukcje na temat zwrotu otrzymasz od OnePlus w wiadomości e-mail, w której będą zawarte szczegóły dotyczące tego, jak wysłać Urządzenie bezpłatnie.

14. Przed przekazaniem Urządzenia partnerowi logistycznemu należy:

(a) wyjąć wszystkie karty SIM i karty pamięci z Urządzenia;

(b) skasować z Urządzenia wszystkie pliki i dane osobiste w jakimkolwiek formacie, takie jak m.in. wiadomości SMS, zdjęcia, filmy, wiadomości e-mail, dokumenty i inne;

(c) wyłączyć lub dezaktywować hasło, blokadę bądź inne tego typu funkcje Urządzenia.

15. Po złożeniu zamówienia z wymianą w witrynie naszego Programu i po otrzymaniu opłaconej etykiety wysyłkowej od OnePlus zapakuj swoje Urządzenie i udostępnij je do odbioru naszemu Partnerowi logistycznemu w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych. Należy umożliwić naszemu partnerowi logistycznemu kontakt ze sobą w celu odbioru Urządzenia w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty otrzymania naszej Wyceny wstępnej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Wyceny wstępnej lub anulowania Wyceny wstępnej, jeśli nie przekażesz Urządzenia naszemu partnerowi logistycznemu z jakiegokolwiek powodu w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych.

16. Dopilnuj, aby Urządzenie były prawidłowo zapakowane i odpowiednio zabezpieczone oraz aby opakowanie nie zawierało żadnych szkodliwych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić Urządzenie w trakcie transportu do nas. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody poniesione przez Urządzenie w trakcie transportu w niewłaściwym opakowaniu. Zgadasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za zwrot jakichkolwiek innych towarów i/lub akcesoriów, takich jak ładowarka i słuchawki itp., które nie są określone w zamówieniu z wymianą, ale zostaną nam dostarczone z jakiegokolwiek powodu. Nie przyjmujemy własności ani ryzyka straty Urządzeń zgłoszonych do wymiany dopóki ich nie otrzymamy i nie zaakceptujemy.

Weryfikacja i potwierdzenie Wynagrodzenia

17. Mamy prawo do ostatecznej i wyłącznej decyzji w zakresie określenia wartości Wynagrodzenia za Urządzenie.

18. Once the Device has been delivered to us, we shall verify to confirm if the Device Particulars submitted by you in the trade-in order match with our verification finding. If the Device Particulars match with our findings, we'll either send the voucher to you or issue cashback on your OnePlus phone order within two (2) business days after trade in is completed. If the condition doesn't match what you described, a new estimated trade-in value will be sent to you via email. You'll have the option to either accept this revised quote or reject it in 14 days. If you reject it, your device will be sent back to you at no charge. If the trade-in value exceeds the amount of your Purchase Order, an OnePlus Token/voucher equivalent to the exceeded amount will be sent to your OnePlus account.

Jeśli wartość wymiany przekracza kwotę zamówienia, wyślemy token/voucher OnePlus o wartości równej kwocie nadwyżki na Twoje konto OnePlus.

19. Jeśli którakolwiek z Cech urządzenia podanych w zamówieniu z wymianą będzie niezgodna z ustaleniami weryfikacji, skorygujemy wartość Wynagrodzenia przyznanego w ramach zamówienia z wymianą oraz podamy Ci skorygowaną wartość w wiadomości e-mail („Wycena ostateczna”). Wycena ostateczna jest ważna przez czternaście (14) dni kalendarzowych. W ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty wydania Wyceny ostatecznej możesz: (a) potwierdzić akceptację Wyceny ostatecznej za pomocą wiadomości e-mail i wówczas otrzymasz Wynagrodzenie w kwocie wartości Wyceny ostatecznej w ciągu dwóch (2) dni roboczych od Twojej akceptacji; lub (b) odrzucić Wycenę ostateczną za pomocą wiadomości e-mail i wówczas zwrócimy Ci Urządzenie na adres podany w zamówieniu z wymianą w ciągu trzech (3) dni roboczych.

20. Jeśli nie odpowiesz nam za pośrednictwem wiadomości e-mail w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych po otrzymaniu od nas Wyceny ostatecznej, uznamy to za odrzucenie tej wyceny w ramach zamówienia z wymianą i odeślemy Ci Urządzenie. Następnie wyślemy wiadomość e-mail potwierdzającą Wycenę ostateczną i Wynagrodzenie w wysokości tej wyceny w ciągu dwóch (2) dni roboczych.

21. Przypominamy o konieczności podania dokładnego adresu e-mail, adresu korespondencyjnego i kontaktowego numeru telefonu, aby umożliwić nam komunikację. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail z powodu filtrów antyspamowych, za blokady numerów telefonu ani za niedostarczenie Urządzenia.

22. Tytuł własności Urządzenia przechodzi na nas w chwili wysłania potwierdzającej wiadomości e-mail i Wynagrodzenia.

23. Jeśli nie możemy uzyskać dostępu do Urządzenia lub nie możemy go przetworzyć z jakiegokolwiek powodu (np. nie wyłączono blokady hasłem itp.), niezwłocznie wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o zgodę na zastosowanie rozwiązania, które umożliwi nam dostęp lub przetwarzanie Urządzenia. Jeśli w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych nie otrzymamy odpowiedzi na nasze pismo, odeślemy Urządzenie, korzystając z usług naszego partnera logistycznego.

24. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpieczeństwo ani ochronę danych w trakcie weryfikacji, rekonfiguracji i/lub przetwarzania Urządzenia. Przyjmujesz do wiadomości, że gdy Urządzenie zostanie dostarczone do nas, nie będzie możliwości pobrania ani odzyskania jakichkolwiek danych zapisanych w Urządzeniu lub na jakichkolwiek kartach pamięci lub SIM znajdujących się w Urządzeniu. Zgadzasz się zwolnić nas ze wszelkich roszczeń, strat i odszkodowań mających związek z poufnością jakichkolwiek danych lub treści w związku z zamówieniem z wymianą.

25. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub wycieki danych, do jakich może dojść w trakcie weryfikacji, rekonfiguracji, przetwarzania i /lub przenoszenia Urządzenia w ramach tego Programu. Zgadzasz się zwolnić nas z wszelkich roszczeń, strat i odszkodowań w chwili odbioru przez nas Urządzenia.

26. Mechanizm wyceny wartości Wynagrodzenia za wymianę Urządzenia będzie modyfikowany i dostosowywany na podstawie sytuacji rynkowej przez OnePlus bez uprzedniego powiadomienia oraz w ramach wyłącznej i ostatecznej decyzji OnePlus .

27. Cashback to zwroty niedawno złożonych zamówień w OnePlus Store. Kwalifikacja jest określana po oszacowaniu wartości Urządzenia na wymianę i podlega następującym kryteriom:

(a) przesłanie ważnego numeru zamówienia OnePlus w ramach zamówienia z wymianą;

(b) ważne zamówienie OnePlus o statusie „Zrealizowano” lub „Dostarczono”;

(c) ważne zamówienie OnePlus zostało złożone w ciągu ostatnich pięciu miesięcy od daty złożenia zamówienia z wymianą w ramach niniejszego Programu;

(d) ważne zamówienie OnePlus minęło 30-dniowy okres zwrotu,

(e) ważne zamówienie OnePlus dotyczy zakupu jakiegokolwiek Urządzenia OnePlus wymienionego w opcjach wymiany.

28. Aby anulować zlecenie zakupu i odzyskać swoje Urządzenie, należy złożyć wniosek o zamknięcie procesu wymiany. Jeśli proces wymiany zostanie zakończony zanim zostanie złożony wniosek o zamknięcie, w ciągu 3 dni roboczych otrzymasz token/voucher OnePlus na jednakową kwotę. Jeśli wartość Urządzenia na wymianę jest większa od wartości zlecenia zakupu, wyślemy wyrównanie w postaci tokenu OnePlus na Twoje konto OnePlus.

Natychmiastowy kredyt wymienny

29. Kredyt natychmiastowy może zostać zaoferowany w przypadku kwalifikujących się wymian. Jeśli Twoje zgłoszenie spełnia warunki i zdecydujesz się skorzystać z Kredytu natychmiastowego za wymieniane przedmioty, otrzymasz natychmiastowy kredyt do zakupu nowego kwalifikującego się urządzenia OnePlus. Natychmiastowy kredyt wymienny za smartfon jest dostępny tylko w przypadku wybranych urządzeń OnePlus w trakcie procesu zakupu z wymianą (w ramach standardowego Programu wymiany nie ma możliwości uzyskania natychmiastowego kredytu wymiennego). W przypadku natychmiastowego kredytu wymiennego dozwolona jest tylko płatność kartą kredytową. W danym miesiącu można złożyć tylko jedno zamówienie z wymianą i błyskawiczną wpłatą. Jeśli po zastosowaniu wszystkich promocji wartość zamówienia wynosi zero, nie można skorzystać z natychmiastowego kredytu wymiennego. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia promocji Kredyt natychmiastowy w dowolnym momencie.

30. Nasza ocena wartości kwalifikującego się Urządzenia/zmiana wartości wymiany:

(a) Jeśli otrzymane przez nas Urządzenie jest zgodne z opisem podanym przy składaniu zamówienia, opisywany stan jest zgodny z rzeczywistością i Urządzenie otrzymaliśmy w wyznaczonym czasie, wówczas wartość wymiany zostanie sfinalizowana i proces wymiany zostaje zakończony;

(b) Jeśli otrzymane przez nas Urządzenie nie jest zgodne z opisem podanym przy składaniu zamówienia lub otrzymamy Urządzenie po wyznaczonym terminie, wówczas wyślemy Ci wiadomość e-mail z informacją, że zmieniliśmy wartość wymiany Urządzenia. Możesz zaakceptować lub odrzucić tę nową wartość wymiany przez kliknięcie odnośnika znajdującego się w otrzymanej wiadomości e-mail. Ponadto wiadomość ta może zawierać szczegółową dokumentację pokontrolną, opisy i zdjęcia, ale nie jest to przez nas gwarantowane. Jeśli dostarczymy takie informacje, to mają one wyłącznie charakter nieformalny.

1. Jeśli odrzucisz zmienioną wartość wymiany w ciągu 14 dni, zwrócimy Ci wymieniane urządzenie na adres dostawy podany przy składaniu zamówienia, a następnie odbierzemy od Ciebie pełną kwotę wartości wymiany, którą przyznaliśmy Ci w procesie składania zamówienia.

2. Jeśli przyjmiesz zmienioną wartość wymiany w ciągu 14 dni, ta zmieniona wartość zostanie zabezpieczona i proces wymiany zostanie ukończony. Następnie pobierzemy od Ciebie różnicę między wartością wymiany a zmienioną wartością wymiany.

3. Jeśli nie odpowiesz na wiadomość e-mail w ciągu 14 dni, zmieniona wartość wymiany zostanie automatycznie odrzucona i odeślemy Ci Urządzenie na wymianę. Wówczas pobierzemy od Ciebie całą kwotę wartości wymiany, która została Ci przyznana w procesie zgłaszania.

(c) Jeśli nie wyślesz urządzenia na wymianę w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia z wymianą, zamówienie to zostanie anulowane oraz pełna kwota wartości wymiany, która została przyznana w trakcie realizacji zamówienia, zostanie zwrócona na konto, które zostało użyte przez zakupie nowego telefonu.

31. Premia za wymianę: jeśli podczas składania zamówienia natychmiastowego kredytu wymiennego występuje jakakolwiek dodatkowa premia, zostanie ona przekazana na Twoje konto dopiero po tym, jak odeślesz swoje urządzenie i ukończysz proces wymiany (na stronie Moje zamówienia pojawi się status „zrealizowano”). Jeśli Twoje zamówienie nowego urządzenia zostanie anulowane, odrzucone lub zwrócone, premia za wymianę nie zostanie przyznana.

32. Jeśli konieczne będzie pobranie płatności określoną przez Ciebie metodą, ale nie uda się pomyślnie zrealizować transakcji, zastrzegamy sobie prawo do poszukania odpowiedniego rozwiązania.

Wadliwe urządzenie

33. W rozumieniu niniejszego Regulaminu „Wadliwe urządzenie” to każde Urządzenie, które jest wykonane lub sprzedawane pod nazwą marki bez zgodny właściciela tej marki, które zostało zmodyfikowane bez zgody właściciela marki lub które zostało skradzione bądź pozyskane w sposób niezgodny z prawem albo w sposób niewłaściwy. Nie przyjmujemy Wadliwych urządzeń i zastrzegamy sobie prawo do żądania rekompensaty za wszelkie straty i szkody, jakie możemy ponieść z powodu otrzymania od Ciebie Wadliwego urządzenia.

34. If it comes to our knowledge that you have violated these T&Cs after the issuance of the Reimbursement, we reserve the right not to activate or honors the Reimbursement. If we are notified by the relevant government authority or we reasonably suspect that the Device is a Defective Device, you are required to provide proof of ownership of the Device. We reserve the right to report to the relevant government authority and submit the Defective Device to it for further investigation and shall have no liability to return the Defective Device to you during the course of investigation.

E-Voucher

35. E-Voucher jest ważny przez sześć (6) miesięcy i można go zrealizować tylko w sklepie internetowym OnePlus (https://www.oneplus.com) na terenie Terytorium. Wartość E-Vouchera przy kasie może się różnić w zależności od waluty sklepu.

36. Wartości E-Vouchera nie można akumulować. W każdym zakupie można wykorzystać tylko jeden E-Voucher. E-Vouchera nie można przekazać ani wymienić na gotówkę, kredyt lub inne prezenty.

37. Korzystanie z E-Vouchera podlega warunkom sklepu internetowego OnePlus (https://oneplus.com/privacy-and-legal). Potwierdzasz, że przeczytałeś i akceptujesz niniejsze warunki.

Inne

38. Wszystkie nazwy produktów i marek, które pojawiają się w tym Programie, służą wyłącznie do celów identyfikacyjnych. Wszystkie znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe i powiązana własność intelektualna są wyłączną własnością odpowiednich właścicieli.

39. Niniejszy Regulamin stanowi całą umowę między Tobą i nami w odniesieniu do tego Programu oraz zastępuje wszystkie wcześniejsze ustalenia zawarte zarówno na piśmie, jak i w formie ustnej.

40. Klient może przypisać niniejszy Regulamin wyłącznie po uprzednim uzyskaniu naszej zgody na piśmie.

41. Nasza zwłoka lub zaniechanie w kwestii skorzystania z któregokolwiek z praw lub środków zaradczych nie oznacza zrzeczenia się ich ani innych praw lub środków zaradczych.

42. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu, jeśli przyczyną tego są czynniki będące poza naszą kontrolą.

43. Biorąc udział w niniejszym Programie, zgadzasz się przestrzegać niniejszego Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji każdego uczestnika, który naszym zdaniem złamał niniejszy Regulamin. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do dochodzenia odszkodowania lub innej rekompensaty od takiego uczestnika.

44. Możemy wyłącznie podejmować wszelkie decyzje dotyczące niniejszego Programu, w tym związane z jego poprawianiem oraz modyfikację i/lub zakończeniem.

45. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY BĄDŹ SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE LUB NASTĘPCZE, JAKIE MOŻESZ PONIEŚĆ W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM PROGRAMEM LUB JAKĄKOLWIEK SPRAWĄ OBJĘTĄ NINIEJSZYM REGULAMINEM ORAZ NASZA MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZWIĄZKU Z TAKIMI SPRAWAMI JEST OGRANICZONA DO SUMY [USD$100] W KAŻDYM PRZYPADKU LUB SUMY WYCENY WSTĘPNEJ W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA Z WYMIANĄ, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT JEST WYŻSZA.

46. Zgadzasz się zwolnić nas z wszelkich roszczeń wynikających z zamówienia z wymianą złożonego przez Ciebie lub złamania niniejszego Regulaminu przez Ciebie..

47. Zbierane przez nas dane osobowe są wykorzystywane do administracji tym Programem i wyłącznie do celów opisanych powyżej lub bezpośrednio z nimi związanych. Ponadto zgadzasz się i udzielasz nam zgody na przesyłanie tak zebranych danych osobowych w celu administracji i obsługi Programu do takich stron trzecich autoryzowanych przez nas, w tym m.in. do naszego partnera logistycznego. Niniejszy Program i wszystkie zgromadzone w jego ramach dane osobowe są objęte naszą polityką prywatności. Przed zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i wzięciem udziału w tym Programie należy uważnie przeczytać politykę prywatności. Akceptując niniejszy Regulamin, dodatkowo akceptujesz politykę prywatności i zgadzasz się jej przestrzegać.

48. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to zostanie ono zastąpione takim, które będzie maksymalnie wyrażać intencję pierwotnego postanowienia, a pozostała część niniejszego Regulaminu nadal będzie w pełni obowiązywać.

49. Niniejszy Regulamin jest regulowany i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Hongkongu bez względu na możliwość wystąpienia konfliktu przepisów prawnych. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie narusza prawa konsumenta do polegania na obowiązującym prawie miejscowym. Uczestnik zgadza się poddać się niewyłącznej jurysdykcji sądów Hongkongu w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów. Uczestnik może dochodzić swoich praw konsumenta na gruncie obowiązującego prawa miejscowego.

50. W razie wystąpienia jakichkolwiek niespójności między różnymi wersjami językowymi niniejszego Regulaminu decydujące znaczenie ma wersja angielska.

Pytania i uwagi dotyczące niniejszego Regulaminu można zadawać OnePlus na stronie https://www.oneplus.com/support.

Data ostatniej aktualizacji: 3 sierpnia 2022 r.