Scripts to customers

Dear customers, we sincerely apologize for the inconvenience caused. Since we are upgrading the trade in business internally, so the trade in service will be suspended for no specific time. A warm reminder that you could pay attention to the OnePlus mall to get the latest information. We will be back with better trade in service and we sincerely thank your understanding and continued support!VoorwaardenAlgemene voorwaarden

Algemeen

1. Het OnePlus EU-inruilprogramma ("programma") wordt aangeboden door Da Sheng International Trade Co., Limited, handelend onder de naam OnePlus ("OnePlus"), een vennootschap naar het recht van Hong Kong, met hoofdkantoor in Office E, 23/F., Maxgrand Plaza, 3 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong en wordt beheerd en geëxploiteerd door haar dienstverlener Corporate Mobile Recycling Ltd, een Londense naamloze vennootschap, en haar gelieerde entiteiten en filialen ("CMR").

2.IN DEZE VOORWAARDEN ("VOORWAARDEN") WORDT ONEPLUS AANGEDUID ALS "WIJ", "ONS" EN "ONZE". EEN IN AANMERKING KOMENDE DEELNEMER WORDT "KLANT", "U", "UW" EN "UZELF" GENOEMD. DOOR AAN DIT PROGRAMMA DEEL TE NEMEN, BEVESTIGT U DAT U DEZE VOORWAARDEN GELEZEN EN BEGREPEN HEBT, EN DAT U ERMEE INSTEMT ZE NA TE LEVEN. ALS U DEZE VOORWAARDEN WEIGERT TE AANVAARDEN, ZULT U GEEN ENKEL APPARAAT MET ONS KUNNEN RUILEN VIA DIT PROGRAMMA.

3.Dit programma begint op 30 april 2019 en duurt tot nader order ("programmaperiode"). Wij kunnen van tijd tot tijd, zoals bepaald in paragraaf 44, deze voorwaarden wijzigen. Wanneer u een inruilorder in dit programma wilt indienen, bent u verplicht de voorwaarden te lezen die van tijd tot tijd in het programma vermeld worden.

Geschiktheid

4.Wij aanvaarden alleen inruil door personen die in de gespecificeerde 28 Europese landen ("gebied") wonen en in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs dat door de overheid van het gebied uitgegeven is. Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u de toestemming van uw ouder of voogd hebben voordat u een inruilorder bij ons in dit programma indient.

5.Onder voorbehoud van deze voorwaarden is dit programma alleen beschikbaar voor het inruilen van de elektronische apparaten die op de website van het programma worden vermeld ("apparaat") in ruil voor een cashback (indien deze in aanmerking komt) en/of kortingsvouchercode(s) uitgegeven door OnePlus ("vergoeding").

6.Als er een geschil is, behouden wij ons het recht voor om alle definitieve beslissingen te nemen met betrekking tot het in aanmerking komen van een persoon en/of elektronische apparaten in dit programma.

7.Wij accepteren geen inruilproducten die niet-origineel, gewijzigd, nagemaakt, illegaal gekopieerd of verkregen zijn met onwettige middelen, diefstal of andere ongepaste methoden. Wij behouden ons alle rechten voor om de acceptatie van een inruilproduct te weigeren of om schadevergoeding te eisen van de betreffende deelnemer voor enig verlies veroorzaakt door schending van deze voorwaarden. De terugbetaling zal worden teruggedraaid en voor zover toegestaan door de toepasselijke wet behouden wij ons het recht voor het apparaat niet aan u terug te geven indien blijkt dat het apparaat nagemaakt, illegaal gekopieerd of op een onwettige manier verkregen is.

Aanbod tot inruil bij ons

8.U kunt in dit programma een inruilorder plaatsen voor het inruilen van een apparaat bij ons in ruil voor een vergoeding tegen een door ons te bepalen waarde. Door een inruilorder in dit programma te plaatsen, garandeert u dat:

(a) u toegang hebt tot het programma in het gebied en dat u het apparaat aan ons zult overhandigen en, indien van toepassing, de teruggave door ons zult aanvaarden op het adres in het gebied dat u in de inruilorder hebt opgegeven;

(b) u wettelijk in staat bent om een bindend contract met ons aan te gaan;

(c) alle door u verstrekte informatie met betrekking tot het apparaat, inclusief maar niet beperkt tot de hoeveelheid, het type, het merk, het modelnummer, de voorwaarden en de functionaliteit (gezamenlijk "apparaatgegevens") waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn;

(d) het door u aan ons geleverde apparaat origineel is zonder wijziging, niet nagemaakt is, of niet verkregen is met illegale middelen of oneigenlijke methodes;

(e) u bezit alle rechten op het apparaat dat u bij ons hebt ingeruild en verklaart dat u de rechtmatige eigenaar van het apparaat bent, vrij van vorderingen, retentierechten en bezwaringen van derden en dat u wettelijk bevoegd bent om het apparaat te verkopen of erover te beschikken zonder enige beperkingen en restricties;

(f) u zult ofwel alle gegevens verwijderen ofwel ons machtigen om toegang te krijgen tot alle gegevens op het apparaat en/of deze te verwijderen;

(g) u hebt deze voorwaarden gelezen, volledig begrepen en aanvaard;

(h) u ontslaat ons van alle aansprakelijkheden of claims die kunnen ontstaan indien u het apparaat in strijd met deze voorwaarden naar ons verzendt;

(i) uw deelname aan het programma geen inbreuk zal vormen op de toepasselijke wetten in het gebied of elders; en

(j) u stemt ermee in ons volledig schadeloos te stellen voor elke vordering van een derde partij tegen ons die voortvloeit uit de uitvoering van onze verplichtingen onder dit programma en een aanvaarde offerte of herziene offerte of voor elke schending van deze voorwaarden door u.

9.Niets in dit programma vormt een aanbod van ons om uw apparaat te kopen. Het indienen van een inruilorder in dit programma vormt een aanbod van u om het apparaat aan ons af te staan in ruil voor de afgifte van inruilwaarde. Een bindend contract komt pas tot stand op het moment dat (a) wij uw aanbod accepteren door u een bevestigingsmail te sturen; en (b) de inruilwaarde door OnePlus. wordt uitgegeven.

10. Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden, de apparaatgegevens ter verificatie en de inruilwaarde die op de website van het programma vermeld staan, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u te wijzigen.

11. De inruilwaarde van uw apparaat zal in eerste instantie bepaald worden op basis van de door u ingediende apparaatgegevens en zal op de website vermeld worden ("initiële offerte"). Als u op de initiële offerte aanbiedt het apparaat bij ons in te ruilen, gaat u over en verstrekt u ons nauwkeurige persoonlijke gegevens, zoals naam, adres in het gebied voor het ophalen en/of retourneren van het apparaat, en uw contacttelefoonnummer en e-mailadres voor communicatie en bevestiging van de inruilorder. De initiële offerte is geldig voor een periode van zeven (7) kalenderdagen vanaf de datum waarop u de inruilorder bij u hebt ingediend. Wij behouden ons het recht voor om de initiële offerte te wijzigen of de initiële offerte te annuleren als u het apparaat niet binnen zeven (7) kalenderdagen aan ons levert.

12. Voor apparaten met de initiële offerte op de waarde nul (0) en uw aanvaarding van de initiële offerte, wordt geen vergoeding teruggegeven. Wij zullen het apparaat echter gratis recyclen.

Verpakking en levering van het apparaat

13. Wij zullen een logistiek bedrijf ("logistieke partner") aanwijzen om het apparaat binnen het gebied naar en van u op te halen en/of terug te brengen. U krijgt van OnePlus per e-mail retourinstructies toegestuurd waarin de nodige gegevens staan waarmee u het apparaat gratis kunt opsturen.

14. Voordat u het apparaat aan de logistieke partner overhandigt, is het uw verantwoordelijkheid om:

(a) alle sim- en/of gegevensopslagkaarten uit het apparaat te verwijderen;

(b) alle persoonlijke bestanden en gegevens in welk formaat dan ook, inclusief maar niet beperkt tot sms, foto's, video's, e-mails, documenten en andere gegevens van het apparaat te wissen; en

(c) elke wachtwoordcode, vergrendeling of gelijkwaardige functie van het apparaat uit te schakelen of te deactiveren.

15. Zodra u de inruilorder in de programmawebsite hebt ingediend en het vooruitbetaalde verzendlabel van OnePlus hebt ontvangen, dient u uw apparaat in te pakken en het binnen zeven (7) kalenderdagen beschikbaar te stellen voor afhaling door onze logistieke partner. U dient zich binnen zeven (7) kalenderdagen na de afgifte van onze initiële offerte beschikbaar te stellen voor onze logistieke partner om het apparaat op te halen. Wij behouden ons het recht voor om de initiële offerte te wijzigen of de initiële offerte te annuleren als u het apparaat om welke reden dan ook niet binnen zeven (7) kalenderdagen aan onze logistieke partner hebt overhandigd.

16. Zorg ervoor dat het apparaat op de juiste wijze en goed verpakt is, en dat het geen schadelijke voorwerpen bevat die het apparaat tijdens het vervoer naar ons kunnen beschadigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het apparaat tijdens het vervoer als gevolg van de onjuiste verpakking van het apparaat. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het retourneren van andere goederen en/of accessoires, zoals oplader en oortjes enz. die niet in een inruilorder vermeld staan, maar door u aan ons geleverd zijn, om welke reden dan ook. Wij nemen geen eigendom of risico van verlies op ons voor apparaten die ter inruil worden aangeboden, tenzij wij die apparaten ontvangen en aanvaarden.

Verificatie & bevestiging van de inruilwaarde

17. Wij hebben het uiteindelijke en enige recht om de inruilwaarde te bepalen van elke vergoeding die voor een apparaat moet worden uitgegeven.

18. Once the Device has been delivered to us, we shall verify to confirm if the Device Particulars submitted by you in the trade-in order match with our verification finding. If the Device Particulars match with our findings, we'll either send the voucher to you or issue cashback on your OnePlus phone order within two (2) business days after trade in is completed. If the condition doesn't match what you described, a new estimated trade-in value will be sent to you via email. You'll have the option to either accept this revised quote or reject it in 14 days. If you reject it, your device will be sent back to you at no charge. If the trade-in value exceeds the amount of your Purchase Order, an OnePlus Token/voucher equivalent to the exceeded amount will be sent to your OnePlus account.

Als de inruilwaarde hoger is dan het bedrag van uw aankooporder, wordt een OnePlus token/voucher ter waarde van het overschreden bedrag naar uw OnePlus-account gestuurd.

19. Indien een van de in de inruilorder vermelde apparaatgegevens niet overeenkomt met onze verificatiebevinding, zullen wij de inruilwaarde aanpassen en u de aangepaste waarde per e-mail meedelen ("definitieve offerte"). De definitieve offerte is veertien (14) kalenderdagen geldig. U dient binnen veertien (14) kalenderdagen na de afgifte van de definitieve offerte: (a) de aanvaarding van de definitieve offerte per e-mail te bevestigen en de vergoeding zal dan binnen twee (2) werkdagen na uw aanvaarding aan u worden afgegeven tegen de waarde per de definitieve offerte; of (b) de definitieve offerte per e-mail te weigeren en dan zullen wij het apparaat binnen drie (3) werkdagen aan u terugsturen naar het adres dat in de inruilorder vermeld staat.

20. Als u ons niet binnen veertien (14) kalenderdagen nadat wij de definitieve offerte hebben uitgebracht per e-mail antwoordt, wordt u geacht de definitieve offerte voor de inruilorder te hebben afgewezen en zullen wij uw inruilapparaat naar u terugsturen. Vervolgens sturen wij u binnen twee (2) werkdagen onze bevestigingsmail van de definitieve offerte met de inruilwaarde.

21. U moet een correct e-mailadres, correspondentieadres en contacttelefoonnummer opgeven voor communicatie met ons. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-bezorging van e-mails wegens spammail, junkfilters of blokkering van het telefoonnummer en voor niet-bezorging van het apparaat.

22. Het eigendomsrecht van het apparaat gaat op ons over bij de afgifte van de bevestigingsmail en de vergoeding.

23. Indien wij om welke reden dan ook geen toegang kunnen krijgen tot het apparaat of het niet kunnen verwerken (bijv. wachtwoordslot is niet gedeactiveerd, enz.), zullen wij u onmiddellijk schriftelijk per e-mail om toestemming vragen voor een oplossing die ons in staat kan stellen toegang te krijgen tot het apparaat of het te verwerken. Indien wij echter binnen zeven (7) kalenderdagen na ons schriftelijk verzoek geen antwoord van u ontvangen, zullen wij onze logistieke partner vragen om het apparaat aan u terug te geven.

24. Wij nemen in geen geval verantwoordelijkheid voor verlies, beveiliging en bescherming van gegevens die veroorzaakt kunnen worden tijdens de verificatie, herconfiguratie en/of verwerking van het apparaat. U erkent dat zodra u het apparaat aan ons heeft afgeleverd, het voor u onmogelijk is om gegevens of inhoud die in het apparaat en of in het apparaat geplaatste geheugenkaarten of sim-kaarten zijn opgeslagen, terug te halen en/of te herstellen. U stemt ermee in ons te ontslaan van alle claims, verliezen of schade met betrekking tot de vertrouwelijkheid van gegevens of inhoud die voortvloeien uit de inruilorder.

25. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor gegevensverlies en/of -lekkage die misschien veroorzaakt wordt tijdens de verificatie, herconfiguratie, verwerking en/of overdracht van het apparaat tijdens dit programma. U stemt ermee in ons te ontheffen van alle claims, verliezen of schade zodra wij het apparaat ontvangen hebben.

26. Het beoordelingsmechanisme over de hoogte van de vergoeding die voor het ingeruilde apparaat moet worden afgegeven, zal door OnePlus zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt en bepaald volgens de marktomstandigheden en is onderworpen aan het oordeel en de uiteindelijke beslissing van OnePlus.

27. Cashback zijn terugbetalingen van een recente OnePlus Store-bestelling. Of u in aanmerking komt, wordt bepaald na beoordeling van het inruilapparaat en afhankelijk van de vervulling van de volgende criteria:

(a) een geldig OnePlus bestelnummer dat als onderdeel van uw inruilorder is ingediend;

(b) de geldige OnePlus bestelling in de status "voltooid" of "afgeleverd";

(c) de geldige OnePlus bestelling werd geplaatst binnen de afgelopen 5 maanden vanaf de datum van indiening van de inruilorder in het kader van dit programma;

(d) de geldige OnePlus bestelling is de retourperiode van 30 dagen gepasseerd, en

(e) de geldige OnePlus bestelling is voor de aankoop van een toepasselijk OnePlus-apparaat dat in de inruilopties wordt vermeld.

28. Indien u de aankooporder wenst te annuleren en uw apparaat wenst terug te krijgen, dient u een aanvraag te doen om het inruilproces te sluiten. Als het inruilproces wordt gedaan voordat u de annuleringsaanvraag doet, zal een gelijkwaardig bedrag aan OnePlus token/voucher binnen 3 werkdagen naar u toegestuurd worden. Mocht de inruilwaarde van uw apparaat hoger zijn dan het bedrag van uw aankooporder, dan sturen wij u een OnePlus token ter waarde van de inruilwaarde naar uw OnePlus-account.

Onmiddellijk inruiltegoed

29.Onmiddellijk tegoed kan worden aangeboden op in aanmerking komende inruilacties. Als uw inzending in aanmerking komt voor en u kiest voor deelname aan onmiddellijk tegoed voor uw inruilartikelen, ontvangt u onmiddellijk een inruiltegoed voor de aankoop van een nieuw gekwalificeerd OnePlus-apparaat. Het onmiddellijke inruiltegoed voor het inruilen van een smartphone geldt alleen voor bepaalde OnePlus-apparaten tijdens het inruilen van de aankoop (stand-alone inruilprogramma is niet toegestaan om onmiddellijke tegoeden in te ruilen). Alleen creditcardbetalingen zijn toegestaan wanneer u kiest voor onmiddellijk inruiltegoed. Slechts één inruilorder met onmiddellijk tegoed is toegestaan binnen een tijdsbestek van één maand. Als uw orderwaarde nul is met alle promoties toegepast, is onmiddellijk inruiltegoed niet toegestaan. Wij behouden ons het recht voor om onmiddellijk inruiltegoed te allen tijde stop te zetten.

30.Onze beoordeling voor (of wijziging van) de inruilwaarde van een in aanmerking komend apparaat:

(a) Het apparaat dat wij ontvangen moet overeenkomen met alle gegevens die u bij het inzenden hebt verstrekt; de beschreven toestand van het apparaat is juist en accuraat; het apparaat is ontvangen binnen het toegestane tijdsbestek. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan wordt de inruilwaarde definitief vastgesteld en is uw inruil volledig;

(b) Als het apparaat dat wij ontvangen niet overeenstemt met de gegevens die u bij het indienen hebt verstrekt; of als het apparaat buiten het toegestane tijdsbestek wordt ontvangen, dan sturen wij u een e-mail om u te waarschuwen dat wij het bedrag van de inruilwaarde van het apparaat hebben herzien. U kunt de bijgewerkte inruilwaarde aanvaarden of weigeren door op de link in de e-mail te klikken. De e-mail kan ook details bevatten over controledocumentatie, beschrijvingen en foto's, maar wij garanderen niet dat wij dergelijke documentatie zullen verstrekken. Als wij dergelijke informatie verstrekken, is dat alleen voor informatieve doeleinden.

1. Als u de bijgewerkte inruilwaarde binnen 14 dagen weigert, sturen wij het inruilapparaat naar u terug op het verzendadres dat u tijdens de indiening hebt opgegeven, en dan brengen wij u het volledige bedrag van de inruilwaarde in rekening dat u tijdens de indieningsprocedure hebt gecrediteerd.

2. Als u de bijgewerkte inruilwaarde binnen 14 dagen aanvaardt, wordt de bijgewerkte inruilwaarde veiliggesteld en is uw inruil voltooid. Wij zullen u dan het verschil tussen de inruilwaarde en de bijgewerkte inruilwaarde aanrekenen.

3. Als u niet binnen 14 dagen op de e-mail reageert, wordt de bijgewerkte inruilwaarde automatisch verworpen, en sturen wij uw inruilapparaat naar u terug. Op dat moment zal u het volledige bedrag van de inruilwaarde aangerekend worden dat tijdens het inruilproces gecrediteerd werd.

(c) Als u uw oude apparaat niet binnen 30 dagen na het inzenden van uw inruilorder opstuurt, wordt uw inruilorder geannuleerd en wordt het volledige onmiddellijke bedrag van de inruilwaarde dat bij het uitchecken gecrediteerd werd, teruggevorderd op dezelfde betaalrekening die voor de aankoop van uw nieuwe telefoon gebruikt werd.

31.Inruilbonus: als er een extra bonus is tijdens uw onmiddellijk inruiltegoed, wordt de bonus pas op uw rekening gecrediteerd nadat u uw apparaat hebt teruggestuurd en de inruilprocedure hebt voltooid ("voltooid"-status verschijnt op de pagina Mijn bestellingen). Als uw bestelling van een nieuw apparaat geannuleerd, geweigerd of teruggestuurd wordt, wordt de inruilbonus niet uitgekeerd.

32.In het geval dat uw betalingsmethode moet worden aangerekend, maar de transactie niet met succes kan worden voltooid, behouden wij ons het recht voor alle beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden.

Defect apparaat

33. In het kader van deze voorwaarden omvat "defect apparaat" elk apparaat dat gemaakt of verkocht is onder een merknaam zonder toestemming van de merkeigenaar; of veranderd is zonder toestemming van de merkeigenaar; of gestolen of verkregen is met onwettige middelen of oneigenlijke methodes. Wij aanvaarden geen defect apparaat en behouden ons het recht voor om van u vergoeding te eisen voor alle verlies en schade die wij lijden ten gevolge van een defect apparaat dat wij van u ontvangen hebben.

34. If it comes to our knowledge that you have violated these T&Cs after the issuance of the Reimbursement, we reserve the right not to activate or honors the Reimbursement. If we are notified by the relevant government authority or we reasonably suspect that the Device is a Defective Device, you are required to provide proof of ownership of the Device. We reserve the right to report to the relevant government authority and submit the Defective Device to it for further investigation and shall have no liability to return the Defective Device to you during the course of investigation.

Gebruik van e-vouchers

35. E-vouchers zijn zes (6) maanden geldig en zijn inwisselbaar bij elke OnePlus online winkel (https://www.oneplus.com) binnen het gebied. De waarde van de e-voucher bij het afrekenen kan variëren, afhankelijk van de valuta van de winkel.

36. De waarde van de e-voucher kan niet worden gecumuleerd. U kunt slechts één e-voucher op elke aankoop toepassen. De e-voucher is niet overdraagbaar en kan niet ingewisseld worden voor contant geld, krediet of andere geschenken.

37. Het gebruik van de e-voucher is onderworpen aan de voorwaarden van in de OnePlus Online Store (https://oneplus.com/privacy-and-legal). U bevestigt dat u deze voorwaarden hebt gelezen en ermee instemt zich eraan te houden.

Diversen

38. Alle product- en merknamen die in dit programma voorkomen, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden. Alle handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken en alle verwante intellectuele eigendommen zijn uitsluitend eigendom van de respectieve eigenaars.

39. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot dit programma en vervangen alle voorgaande communicatie, hetzij schriftelijk of mondeling.

40. De klant mag deze voorwaarden alleen overdragen met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

41. Onze vertraging of nalatigheid bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel zal niet resulteren in een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel.

42. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen van een verplichting onder deze voorwaarden, voor zover dat niet nakomen veroorzaakt wordt door een gebeurtenis buiten onze redelijke controle.

43. Door aan dit programma deel te nemen, stemt u er uitdrukkelijk mee in zich aan deze voorwaarden te houden. Wij behouden ons het recht voor een deelnemer te diskwalificeren van wie wij redelijkerwijs geloven dat hij één van deze voorwaarden geschonden heeft. Wij behouden ons alle rechten voor om schadevergoeding of andere compensatie van een dergelijke deelnemer te eisen.

44. Wij hebben de discretionaire bevoegdheid om met een geldige reden te beslissen over alle zaken betreffende dit programma, waaronder wijzigingen van deze voorwaarden evenals variatie en/of beëindiging van dit programma.

45. VOOR ZOVER DE WET HET TOELAAT, ZULLEN WIJ NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE U LIJDT IN VERBAND MET DIT PROGRAMMA OF ENIGE ZAAK DIE ONDER DEZE VOORWAARDEN VALT, EN ONZE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DERGELIJKE ZAKEN ZAL BEPERKT ZIJN TOT DE SOM VAN [USD$100] PER GEBEURTENIS OF DE SOM VAN DE INITIËLE OFFERTE PER INRUILORDER, AFHANKELIJK VAN WELKE DE HOOGSTE IS.

46. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren van en tegen alle vorderingen die tegen ons worden ingesteld als gevolg van een door u ingezonden inruilorder of voor een schending van deze voorwaarden door u..

47. Persoonlijke informatie die door ons verzameld wordt, kan gebruikt worden voor het beheer van dit programma en kan alleen gebruikt worden voor de doeleinden zoals hierboven vermeld of voor andere rechtstreeks verwante doeleinden. Bovendien stemt u er uitdrukkelijk mee in en staat u ons toe om voor het beheer en de exploitatie van het programma de aldus verzamelde persoonlijke informatie over te dragen aan derden die daartoe door ons gemachtigd zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze logistieke partner. Ons privacybeleid is van toepassing op dit programma en op alle persoonlijke informatie die in het kader van dit programma verzameld wordt. Alvorens deze voorwaarden te aanvaarden en aan dit programma deel te nemen, dient u het privacybeleid aandachtig te lezen. Door deze voorwaarden te aanvaarden, hebt u er ook mee ingestemd ons privacybeleid te aanvaarden en na te leven.

48. Indien een bepaling van deze voorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die onze bedoeling in de oorspronkelijke bepaling het meest zou kunnen weergeven en blijft de rest van deze voorwaarden volledig van kracht.

49. Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hong Kong, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterend recht. Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan de rechten van de consument om zich te beroepen op de dwingende plaatselijke wetgeving. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Hong Kong om eventuele geschillen op te lossen. U kunt uw rechten inzake consumentenbescherming afdwingen volgens de toepasselijke plaatselijke wetgeving.

50. In geval van enige inconsistentie tussen verschillende taalversies van deze voorwaarden , prevaleert de Engelse versie.

Als u vragen of opmerkingen hebt over de bovenstaande voorwaarden, kunt u contact opnemen met OnePlus via https://www.oneplus.com/support.

Laatst bijgewerkt op 3 aug. 2022.