{{errMsg}}
Privacybeleid voor OnePlus Online Store

UNUMPLUS LIMITED, geregistreerd adres: Black Bull Yard 18a Hatton Wall, Second Floor, London, England, EC1N 8JH (voor het VK)

Reflection Investment B.V., geregistreerd adres: Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Nederland (voor andere EU-landen)

(hierin 'OnePlus', 'wij', of 'ons' genoemd), zet zich in voor het beschermen en respecteren van uw privacy. Wij kunnen/zullen uw gegevens met inbegrip van persoonlijke informatie (hierin gezamenlijk aangeduid als "uw gegevens") verzamelen, gebruiken, bekendmaken, overdragen, verwerken, delen en opslaan wanneer u toegang verkrijgt tot, bladert door, gebruik maakt van, bestelt voor, zich abonneert op of gebruik maakt van een van onze producten of diensten op of via de website en app (hierin aangeduid als het "platform") en door dit te doen gaat u er ondubbelzinnig mee akkoord gebonden te zijn aan dit privacybeleid. Gelieve dit privacybeleid zorgvuldig te lezen en vertrouwd te zijn met onze privacypraktijken alvorens gebruik te maken van ons platform, een aanvraag in te dienen voor één van onze producten of diensten en/of uw gegevens te verstrekken op of via het platform of zich over te geven aan één van de toegestane activiteiten op het platform.

Door gebruik te maken van het platform, kunt u toegang krijgen tot, browsen door en/of aanvragen voor diensten en/of producten (diensten) die beschikbaar zijn op het platform en die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt op het platform. In dit privacybeleid leggen wij uit wat de doeleinden, methoden en reikwijdte zijn van onze gegevensverzameling en ons gebruik van uw gegevens, wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens en welke beveiligingsmaatregelen wij nemen om uw gegevens te beschermen.

A. Definities

“Persoonlijke informatie” verwijst naar alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijke persoon en die, direct of indirect, in combinatie met andere informatie die bij een rechtspersoon beschikbaar is of waarschijnlijk beschikbaar zal zijn, die natuurlijke persoon kan identificeren;

B. Hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken

De informatie die wij verzamelen hangt af van de diensten die u gebruikt, de omgeving waarin u met ons communiceert, de keuzes die u maakt en de producten en diensten die u bekijkt en gebruikt. Indien u ons niet toestaat dergelijke informatie te verzamelen, zijn wij mogelijk niet in staat u relevante producten te leveren en/of op uw vragen te reageren of eventuele problemen op te lossen die u ondervindt.

i. Indien u een bestelling wenst te plaatsen op ons platform, dient u een account aan te maken en in te loggen op uw account. OnePlus verzamelt uw mobiele telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoord, profielfoto, gebruikersnaam enz. Uw prijzen, coupons en andere interesses zijn gekoppeld aan uw OnePlus-account.

ii. Bij aankoop van een product, kan het nodig zijn dat u ons uw gegevens verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw naam, woon-/verzendadres en -gegevens, mobiel telefoonnummer, e-mailadres of andere contactinformatie.

iii. In het geval dat wij u voorzien van een chat-functie of een andere functie op het platform om contact op te nemen met onze klantenservice, kunnen wij uw informatie verzamelen met inbegrip van, maar niet beperkt tot uw account, identiteitsverificatiegegevens, contactgegevens, chatgeschiedenis, details met betrekking tot klachten of vragen, details over het product of de diensten waarnaar wordt gevraagd, enz.

iv. Indien u foto's uploadt of opmerkingen schrijft op het platform, zullen wij de inhoud die u uploadt verzamelen om deze te tonen op het platform.

v. If you want to use redcoins to redeem physical/virtual products on redcoins shop, you may need to provide us with your information including but not limited to your name, shipping address and details, mobile phone number, email address or other contact details.

C. Hoe we deze gegevens gebruiken

a. Uw gegevens zullen worden verwerkt om kernfunctionaliteiten voor diensten op het platform uit te voeren, zoals gebruikerslogin, productbrowsing, online reservering, online aankoop, dienstenonderzoek, reclame, gebruikerscommentaar, gebruikersonderzoek, logistiek, distributie en om u productinformatie te verstrekken;

b. Als u een bestelling plaatst op of via het platform, zullen wij uw gegevens en uw bestelgegevens delen met onze partners, zoals logistieke partners en magazijndiensten, om de levering van uw aankoop aan u te verzorgen ;

c. Als onderdeel van de orderverwerkingsdiensten zullen wij uw leveringsvolgnummer verkrijgen van de externe dienstverlener, logistieke partners, erkende distributeurs of onze partners, zodat wij u in staat kunnen stellen de verzendstatus van uw aankoop te volgen;

d. Wij zullen uw gegevens en/of bestelinformatie opslaan, gebruiken, verwerken, delen, overdragen en/of openbaar maken ten behoeve van after-sales, fiscale en financiële diensten in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

e. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u promotionele en andere commerciële aanbiedingen te sturen. Wij kunnen interne instrumenten of instrumenten van derden gebruiken om u commerciële en promotionele aanbiedingen te sturen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. U kunt zich voor deze direct-marketingberichten afmelden door op de afmeldlink in de e-mail te klikken.

f. Om klantenondersteuning te bieden, zoals om met u te communiceren over uw aankooporder, het apparaat of de verleende diensten, of om eventuele algemene vragen of klachten van u te behandelen.

g. Om meldingen, promoties, vooraf goedgekeurde aanbiedingen en push-diensten te verwerken en aan u te verstrekken en om statistische informatie over het gebruik van het platform en de diensten te analyseren om te proberen deze te verbeteren, inclusief met de bedoeling om de gebruikerservaring te verbeteren/uit te breiden;

h. Om te voldoen aan activiteiten in verband met de wet en juridische processen

i. Requesting Device Permissions

(A) When you use OnePlus Store, we may request certain device permissions to collect your personal information and provide you with specific service functions or services. Specifically, we may request the following device permissions.

Device Permission

Purpose of Permission Request

GET_ACCOUNTS

Get account information

Calendar

Inform user when promotion starts

Storage

Download electronic invoices or other files to local storage

Phone State

Acquire device information, like network status

Read clipboard

Share product/article

Read application list

Share product/article

Notification

Push

(B) When a permission is turned on, at any time, you can turn it off via “Settings” on your phone. After the permission is turned off, the corresponding product function may not work normally.

(C) We undertake that we will not use your device in a manner that violates permissions for which you have provided authorization or consent.

D. Hoe wij uw gegevens bewaren

De bewaartermijn van uw gegevens die wij verzamelen is de minimale hoeveelheid tijd die nodig is om de in dit privacybeleid vermelde doeleinden van verzameling te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn bij wet is vereist. Wij zullen uw gegevens verwijderen of anonimiseren na het verstrijken van de bewaartermijn zoals hierboven beschreven.

E. Aan wie wij uw gegevens bekendmaken

Wij kunnen uw gegevens delen, overdragen of bekendmaken aan de volgende partijen:

i. Gelieerde bedrijven: Wij kunnen uw gegevens delen met onze gelieerde ondernemingen, waaronder eventueel groepsmaatschappijen van OnePlus of bedrijven en/of ondernemingen die functioneren onder de verschillende merknamen die wij bezitten en/of beheren.

ii. Onze partners en leveranciers: Wij kunnen genoodzaakt zijn uw gegevens te delen, over te dragen en/of openbaar te maken met het doel te worden opgeslagen, verwerkt en/of gebruikt met onze technische, zakelijke, marketing- en leveringspartners en leveranciers met het doel diensten te blijven verlenen, accounts aan te maken en andere inlogvereisten, nieuwe aanbiedingen, releases, updates, waaronder software-updates en patches, betalingen en OTP-diensten, koeriersdiensten voor de levering van uw aankoop;

iii. Personen die onze activa of activiteiten overnemen: Indien wij een van onze bedrijven of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen, kunnen uw gegevens deel uitmaken van die verkoop of overdracht, maar blijft deze onderworpen aan de beloften in dit privacybeleid (tenzij u daarna natuurlijk anderszins instemt).

iv. Wettelijke en regelgevende instanties: Wij kunnen verplicht worden om uw gegevens bekend te maken vanwege wettelijke of reglementaire vereisten. In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor om uw gegevens bekend te maken zoals vereist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het voldoen aan gerechtelijke bevelen, bevelschriften of verzoeken om inzage. Wij kunnen uw gegevens ook bekendmaken (a) aan wetshandhavers of anderen; (b) om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel, of juridisch proces dat wordt gevoerd tegen ons of het platform; (c) om dit privacybeleid of de algemene voorwaarden of ons ander beleid of onze andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; (e) voor een insolventieprocedure betreffende het geheel of een deel van het bedrijf waar de gegevens worden beheerd; (f) te reageren op beweringen dat informatie inbreuk maakt op de rechten van derden; (g) of onze rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid, of het algemene publiek te beschermen. U stemt ermee in en erkent dat wij u niet op de hoogte zullen brengen voor of na de openbaarmakingen die volgens dit deel gebeuren.

Niettegenstaande alles wat hierboven is vermeld, zijn wij niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van derden met wie uw gegevens door u wordt gedeeld, noch zijn wij verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor enige aanvullende informatie die u verkiest direct of indirect te verstrekken aan derden tijdens het aanvragen of activeren van hun diensten en producten, hetzij direct of indirect, hetzij via het platform of anderszins.

F. Hoe wij uw gegevens beschermen

a. Wij hebben redelijke technische veiligheids- en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens die bij ons wordt verzameld en opgeslagen, te beschermen. U dient echter te beseffen en te erkennen dat, hoewel wij redelijke maatregelen nemen om uw informatie te beschermen, geen enkele website, internetnetwerk of transmissie, computersysteem of draadloze verbinding volledig veilig is.

b. Wij zullen de toegang tot uw gegevens strikt controleren en alleen onze werknemers die uw gegevens moeten kennen om ons te helpen dergelijke informatie te verwerken, en personeel van bedrijven die gemachtigd zijn om de diensten namens ons af te handelen, toegang geven tot uw gegevens.

c. De veiligheid van uw gegevens is voor ons van groot belang. Daarom zullen wij ons blijven inspannen om uw gegevens te beschermen en veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals het versleutelen van de opslag en transmissie van informatie, om te voorkomen dat onbevoegden uw gegevens kunnen openen, gebruiken of bekendmaken;

d. In het geval van een beveiligingsincident met uw gegevens, zullen wij, indien en hoe vereist en in overeenstemming met de vereisten van de relevante wet- en regelgeving, u onmiddellijk op de hoogte brengen van de maatregelen die genomen zijn om de schade te beperken.

G. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Hieronder volgt een lijst van uw, niet-uitputtende, wettelijke rechten en de maatregelen die wij nemen om uw rechten te beschermen.

Recht op informatie: Wij publiceren dit privacybeleid om u te informeren over wat wij verzamelen en opslaan en hoe wij uw gegevens gebruiken, verwerken, delen, overdragen of bekendmaken. Wij streven ernaar om open en transparant te zijn over hoe wij uw informatie verzamelen, opslaan, gebruiken, verwerken, delen, overdragen of bekendmaken binnen en buiten OnePlus.

Recht op toegang: U kunt toegang vragen tot uw gegevens die door ons zijn verzameld en opgeslagen.

Recht op correctie: Indien u vaststelt dat uw gegevens die bij ons is opgeslagen onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u in de meeste gevallen het recht om ons te verzoeken deze te corrigeren of te wijzigen, tenzij wij of een van onze partners hebben gehandeld naar aanleiding van dergelijke door u verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of hebben laten handelen naar aanleiding daarvan. U heeft toegang om uw gegevens te corrigeren of aan te vullen direct op de relevante pagina van het platform. Voor dat deel van uw gegevens dat niet voor uw wijziging beschikbaar is gesteld, kunt u echter om correctie of aanvulling verzoeken. U verbindt zich ertoe om ons waarheidsgetrouwe, accurate en volledige informatie te verschaffen over uzelf en om uw gegevens te allen tijde up-to-date te houden zodat deze waarheidsgetrouw, accuraat en volledig is, om ons te helpen u beter van dienst te zijn en dat u als enige aansprakelijk bent voor alle gevolgen die voortvloeien uit het feit dat u deze clausule schendt, met inbegrip van het feit dat wij of een van onze partners handelen op basis van uw gegevens die door u aan ons of aan een van onze partners is verschaft.

Recht om te wissen: Als u vindt dat wij uw gegevens verzamelen of gebruiken in strijd met de relevante wetten, administratieve voorschriften of dit privacybeleid, hebt u het recht om te vragen om verwijdering van het relevante gebruik van uw gegevens en in dergelijke situaties kunt u ons vragen om uw gegevens die door u zijn verstrekt te wissen of anoniem te maken. Indien wij en/of onze partners verplicht zijn een deel van uw gegevens te verwijderen, is het mogelijk dat wij en/of een van onze partners, naargelang het geval, u niet langer de gevraagde diensten kunnen leveren, geheel of gedeeltelijk. Wij wijzen u er tevens op dat er omstandigheden kunnen zijn waarin u ons vraagt om uw gegevens te wissen, maar wij wettelijk verplicht en/of gerechtigd zijn om deze te bewaren.

Recht om toestemming in te trekken: U kunt uw machtigingen en toestemmingen te allen tijde verlenen of intrekken, tenzij u reeds diensten hebt geactiveerd die het intrekken van machtigingen en toestemmingen verbieden, zoals het gebruik van uw gegevens voor de levering van uw aangekochte product. Wij wijzen u er tevens op dat indien u uw toestemming intrekt, wij u mogelijk niet langer de desbetreffende diensten kunnen leveren.

Indien u uw toestemming intrekt, zullen wij uw gegevens niet langer verwerken. Uw besluit om uw toestemming in te trekken heeft echter geen gevolgen voor de verwerking van uw gegevens die reeds heeft plaatsgevonden op basis van uw eerdere toestemming, voordat u uw toestemming introk.

Recht op overdracht: In bepaalde omstandigheden, hebt u het recht om bepaalde persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en/of te verzoeken dat wij deze informatie doorgeven aan een derde partij, indien dit technisch haalbaar is. Dit recht is alleen van toepassing op persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt.

Recht om een klacht in te dienen: U hebt het recht om klachten in te dienen met betrekking tot privacykwesties. Na ontvangst van de volledige informatie en details van uw klacht, zullen wij binnen 30 dagen na de datum van ontvangst van uw klacht reageren en proberen uw klacht op te lossen.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw rechten door ons zijn geschonden. U kunt meer informatie over uw rechten krijgen door contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied. Contactgegevens van alle toezichthoudende autoriteiten in de Europese Unie vindt u hier: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Om veiligheidsredenen is het mogelijk dat wij uw identiteit controleren voordat wij uw verzoek in het kader van een van uw hierboven beschreven rechten in behandeling nemen. In principe brengen wij geen kosten in rekening als uw verzoek redelijk is. Op basis van de feitelijke situatie kunnen wij echter een bepaalde vergoeding vragen om onze kosten te dekken voor herhaalde verzoeken of verzoeken die verder gaan dan wat redelijk is. Wij kunnen verzoeken afwijzen die onredelijk repetitief zijn, onevenredig veel technische inspanning vergen (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw systeem of een ingrijpende wijziging van een bestaande praktijk), de wettelijke rechten en belangen van anderen kunnen schaden of zeer onpraktisch zijn. Bovendien is het mogelijk dat wij niet op uw verzoek kunnen ingaan indien het verzoek de legitieme rechten en belangen van u of van andere personen en organisaties ernstig kan schaden.

H. Hoe wij persoonlijke gegevens van kinderen verwerken

a. Ons platform en onze diensten zijn voornamelijk bedoeld voor volwassenen, d.w.z. voor personen van 18 jaar of ouder. Wij beschouwen het als de verantwoordelijkheid van de ouders om toezicht te houden op de activiteiten van hun kinderen. Kinderen (wij beschouwen iedereen die jonger is dan 18 jaar als een kind) mogen onze diensten niet gebruiken voor de aankoop van producten van het platform zonder de toestemming van hun ouders of voogden. Echter, indien een kind het platform gebruikt, gebruik maakt van een dienst of een aankoop doet, dan zullen wij de toestemming van de ouders of de voogden, zoals het geval kan zijn, van dergelijk kind beschouwen.

I. Derden en hun producten en diensten

a. Het platform kan links, producten en/of diensten bevatten naar websites van derden. U bent volledig vrij om te kiezen of u ze bezoekt of niet. Als u ervoor kiest deze websites te bezoeken, dient u zich echter te houden aan hun algemene voorwaarden en privacybeleid, die u kunt bekijken op hun websites of door contact met hen op te nemen.

b. Wij hebben geen controle over het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van onze partners. Voordat u uw informatie aan onze partners verstrekt, dient u hun privacybeleid en algemene voorwaarden te lezen en te begrijpen, aangezien deze op u van toepassing zijn en u verhaal kunt nemen op deze partners en/of derden wier websites u bezoekt en/of wier diensten en producten u aanvraagt en/of activeert.

J. Hoe uw informatie wordt opgeslagen en wereldwijd wordt doorgegeven

Uw gegevens worden opgeslagen op AWS EU onder het account van de OnePlus Group.

K. Mededelingen van het platform

a. Speciale aanbiedingen en updates: Wij kunnen u informatie sturen over producten, diensten, speciale aanbiedingen, nieuwsbrieven en dergelijke andere soorten promotionele aanbiedingen en berichten. Uit respect voor uw privacy bieden wij u de mogelijkheid om dit soort berichten niet te ontvangen. U kunt zich afmelden via het afmeldingsmechanisme dat in elk van deze mededelingen is opgenomen.

b. Dienstmededelingen: Bij bepaalde gelegenheden of volgens de vereisten van wetten, regels of voorschriften kunnen wij verplicht zijn dienstgerelateerde aankondigingen en mededelingen te versturen. Deze mededelingen worden niet geacht een promotioneel karakter te hebben.

c. Klantenservice: Wij kunnen op regelmatige basis met u communiceren om gevraagde diensten te verlenen en met betrekking tot kwesties in verband met uw gebruikersaccount. Wij kunnen u antwoorden via e-mail of telefoon, afhankelijk van uw wensen en gemak.

L. Contact

Indien u meer informatie wenst over het verzamelen, het gebruik, de openbaarmaking, de overdracht of de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u een klacht heeft over onze praktijken inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres eurepresentative@oneplus.com.

M. Hoe dit privacybeleid wordt bijgewerkt

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken en u wordt aangemoedigd dit privacybeleid regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van de wijzigingen die erin worden aangebracht. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van het platform, voortdurend gebruik van de diensten (actief of passief) verstrekt of benut van of via het platform wordt geacht uw aanvaarding te zijn van dit privacybeleid en haar toekomstige versies of wijzigingen.

Effective May 9th, 2022